project

Wat-Qual

Veilig drinkwater is essentieel voor de gezondheid en het welbevinden van mensen. Onbetrouwbaar drinkwater kan pathogene micro-organismen of chemicaliën bevatten die mensen ernstig ziek kunnen maken bij langdurige blootstelling daaraan.

Binnen de EU gebruiken we oppervlaktewater en grondwater voor drinkwater, en zorgen we ervoor dat het voldoet aan de EU- drinkwaterstandaarden. Het water wordt geleverd door een drinkwaterdistributiesysteem. Tijdens de distributie kan de waterkwaliteit achteruit gaan wegens de groei van micro-organismen, chemische reacties, en door verouderde en in kwaliteit afnemende infrastructuur. Maar ook bijvoorbeeld onderhoud en reparaties hebben invloed op de waterkwaliteit.

Waterinfrastructuur wordt in de EU lokaal of regionaal op peil gehouden. Zolang landen zich houden aan de kwaliteitseisen van de EU, kunnen zij werken volgens hun eigen onderhoudsprocedures en –protocollen. Zo kan het doorspoelen van het systeem de waterkwaliteit verbeteren, maar het kan ook een tegenovergesteld resultaat hebben en juist leiden tot een verslechtering van de kwaliteit en tot uitbraak van ziekte

WatQual betrekt onderzoekers van universiteiten en waterbedrijven uit verschillende Europese landen bij onderzoek naar de kwaliteit en werkwijzen van waterdistributiesystemen. Het project wil op deze manier de kloof dichten tussen wetenschap en praktijk.

Uitwisseling van onderzoekers over de grenzen

Binnen het  project WatQual subsidieert de EU de uitwisseling van onderzoekers van een universiteit in een EU-land naar een bedrijf in een ander land. Of omgekeerd: van onderzoekers van een bedrijf in een EU-land naar een universiteit van een ander land. De subsidie wordt verstrekt voor reis- en verblijfkosten, en benodigde training. De onderzoeker bekostigt zelf zijn of haar onderzoeksuren. KWR geldt in dit geval als bedrijf. Onze onderzoekers gaan naar de universiteiten van Sheffield, Valencia, Exeter en NTNU om daar meerwaarde te verkrijgen voor verschillende BTO-projecten. Onderzoekers van universiteiten in Brno, Exeter, Sheffield, Bordeaux (Irstea), Dresden (TZW), Italië en Belgrado bezoeken KWR, PWN en Waternet. Zij passen  hun methodes toe op de Nederlandse praktijk en leren van hoe we de drinkwaterdistributie in Nederland organiseren.

flag yellow low