project

Besluitvormingsprocessen Integraal Assetmanagement

In dit onderzoek beschrijven we de belangrijkste besluitvormingsprocessen over assets en onderzoek op basis van theorieën over besluitvorming.

We onderzoeken welke informatie nodig is om te komen tot verbeterde, integrale besluitvormingsprocessen en zetten een raamwerk op voor een integraal afwegingskader.

Besluitvorming staat centraal bij effectief assetmanagement

Voor een goede inrichting van assetmanagement staat besluitvorming centraal en is het van belang de belangrijkste beslissingen te kennen en na te gaan hoe deze zo effectief mogelijk genomen kunnen worden. Binnen dit onderzoekthema ligt de scope bij integrale besluitvorming. Hieronder wordt verstaan het maken van afwegingen tussen investeringen en exploitatiekosten voor verschillende assetgroepen (winning, zuivering en distributie), gebaseerd op maximale bijdrage aan waardevermeerdering en risicoreductie en binnen wettelijke kaders. Hierbij speelt ook nadrukkelijk een rol dat waterbedrijven steeds meer verantwoording moeten en willen afleggen naar de omgeving. Hiervoor is het noodzakelijk dat het integrale (interne) afwegingskader op orde is en dat waterbedrijven de achtergronden kennen en de ‘taal spreken‘ van andere partijen (stakeholders) zodat zij hun besluiten ook aan hen kunnen uitleggen.

Breng de belangrijkste besluiten in beeld

In dit project maken we een systematische beschrijving van de belangrijkste besluitvormingsprocessen over assets (in het bijzonder met een integraal karakter), vervolgens maken we hiervan een vertaling naar theorieën over besluitvorming, zodat we verbetervoorstellen kunnen opstellen voor (integrale) besluitvorming en aan kunnen geven wat de informatiebehoefte is voor de belangrijkste gegeneraliseerde (integrale) besluitvormingsprocessen. Dit leidt tot een eerste raamwerk voor het integrale afwegingskader voor assets.

Toepasbaar maken van een kader voor integraal besluitvorming

  1. Een systematische beschrijving van de belangrijkste besluitvormingsprocessen bij waterbedrijven met betrekking tot het managen van assets. Per onderdeel wordt  in kaart gebracht welke belangrijke, strategische keuzes de komende jaren in beeld komen, hoe op dit moment de besluitvorming rondom deze keuzes is vormgegeven, hoe deze zich verhouden tot prestaties, risico’s en kosten en in hoeverre dit integrale besluitvorming betreft.
  2. Aanbevelingen voor het inrichten van integrale besluitvormingsprocessen.
  3. Voorstellen en specifiek maken van een kader voor besluitvorming en inzicht bieden welke informatie hiervoor benodigd is
  4. Aanbevelingen voor het toepassen van het kader voor integraal assetmanagement.