project

Strategische besluitvorming IAM; wat kunnen serious games betekenen?

De toepassing van serious games of andere decision-support tools door drinkwaterbedrijven kan helpen in strategische besluitvorming van vraagstukken voor integraal assetmanagement. Dit project resulteert in de uitwerking van een plan van aanpak zodat vervolgstappen hierin kunnen worden genomen.

Communicatie tussen assetmanagers en asset owners verbeteren

Steeds vaker zijn drinkwaterbedrijven zich ervan bewust dat zij moeten kunnen omgaan met complexe vraagstukken rond bijvoorbeeld  energietransitie, klimaatverandering, veranderingen in regelgeving en intensievere planning. Een integrale aanpak is nodig om adequaat op de nabije toekomst te kunnen anticiperen.

Knelpunt hierin is dat verschillende experts op een andere wijze over een veranderende omgeving communiceren. Strategisch managers (meestal de asset owners) zijn kwalitatiever, abstracter en intuïtiever. Assetmanagers communiceren meer in kwantitatieve termen over systeemgedrag.

Dit project beoogt de uitwerking van een plan van aanpak voor een serious game of ander decision-support tool, als hulpmiddel ter verbetering van de communicatie tussen deze twee niveaus. Een mogelijke uitwerking is de impact van verschillende scenario’s op het assetsysteem op een passend abstractieniveau te beschrijven. Dit helpt drinkwaterbedrijven te anticiperen op de toekomst.

Verkennen mogelijkheden van serious games

Aangezien het om een verkenning gaat, wordt in dit project geen serious game of andere decision-support tool ontwikkeld, maar stellen we in nauwe samenwerking met de drinkwaterbedrijven hiervoor de uitgangspunten, mogelijkheden en randvoorwaarden in een plan van aanpak op.De gehanteerde uitgangspunten zijn dat de game:

  1. geschikt en betrouwbaar is voor wat betreft integrale besluitvorming over assets;
  2. nuttig en toepasbaar is voor gebruikers door de impact van scenario’s op het assetsysteem weer te geven;
  3. de essentiële componenten beschrijft van geïntegreerde besluitvorming op het gebied van assetmanagement;
  4. te realiseren is tegen aanvaardbare kosten.

Strategische assetbeslissingen inzichtelijk maken

Het beoogde onderzoeksresultaat is een plan van aanpak voor een serious game dat bruikbaar is voor integrale besluitvorming in assetmanagement. Door de gevolgen voor verschillende assetgroepen – winning, zuivering en distributie – inzichtelijk te maken, helpt de serious game assetmanagers en asset owners bij het nemen van strategische beslissingen. Met een dergelijke tool kan op strategisch niveau worden gesimuleerd wat de impact is van verschillende scenario’s op het presteren van assetgroepen en op stakeholders. Dit is een belangrijke stap om te komen tot een meer veerkrachtig en toekomstbestendig systeem.