project

Contactgroep Normalisatie Drinkwaterbedrijven

De drinkwatersector heeft in 2017 de Contactgroep Normalisatie Drinkwaterbedrijven (CND) opgericht met als doel het vormgeven van haar verantwoordelijkheid en verdediging van haar belangen bij de totstandkoming van relevante normen en richtlijnen. Dit geldt op intern vlak binnen de drinkwaterbedrijven als op extern vlak in samenwerking met andere drinkwaterbedrijven. Extern willen de drinkwaterbedrijven deelnemen aan de meest relevante organisaties en overlegorganen. Intern willen de bedrijven de aandacht voor normalisatie vergroten.

Hernieuwde aandacht voor normalisatie

Nederlandse drinkwaterbedrijven opereren binnen een stevige wettelijke verankering. In de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit zijn normen genoemd die bindend zijn voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Daarnaast zijn er vrijwillige normen die van toepassing zijn verklaard, onder andere in beoordelingsrichtlijnen van certificatie-instelling Kiwa Nederland. In deze normen is een groot aantal verwijzingen opgenomen naar internationale, met name Europese, normen. Overheden, fabrikanten, brancheorganisaties, keuringsinstituten en drinkwaterbedrijven zijn van oudsher betrokken bij de totstandkoming van het normenstelsel voor de Nederlandse drinkwatervoorziening. De laatste jaren is de samenwerking tussen de verschillende partijen in onbalans geraakt, onder meer doordat de inzet van en de kennis bij drinkwaterbedrijven achteruit is gegaan. De drinkwaterbedrijven willen met hernieuwde aandacht voor normalisatie de continuïteit van inbreng in het normalisatieproces waarborgen. De activiteiten van de CND vallen onder de verantwoordelijkheid van de Vewin stuurgroep Bodem & Infrastructuur.

Zet normalisatie op de kaart

Voor 2018 zijn de beoogde resultaten:

  1. Het belang van normalisatie en certificatie heeft de aandacht binnen de bedrijven door inzet van voor het doel geschikte communicatiemiddelen.
  2. Er zijn drie CND vergaderingen waarin actieve uitwisseling plaats vindt van kennis en ervaringen over normalisatie en certificatie. Hierbij zijn aansprekende externe sprekers uitgenodigd.
  3. Er is overzicht over het speelveld voor normalisatie en certificatie in Nederland. Hierbij geldt dat:
  4. De CND signaleert en reageert op ontwikkelingen op het gebied van normalisatie en certificatie die van belang zijn voor de drinkwaterbedrijven en desgewenst zijn er acties uitgevoerd om op deze ontwikkelingen te reageren.
  5. Er is een overzicht over het speelveld voor normalisatie en certificatie in Europa
  6. Een voorstel voor de benodigde inspanning voor de borging van normalisatie door de drinkwatersector, inclusief de bijbehorende financiële paragraaf.