project

Kennisuitwisseling en stimulering integraal assetmanagementonderzoek

In dit bedrijfstakonderzoek zijn kennisuitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd om bouwstenen te definiëren waarmee waterbedrijven voor hun assets een integraal besluitvormingskader kunnen vormen. De ontwikkeling van zulke bouwstenen in andere onderdelen van bedrijfstakonderzoek is gestimuleerd en een advies is opgesteld hoe waterbedrijven integraal assetmanagement kunnen vormgeven.

Afwegingskader integraal assetmanagement

In 2016 heeft het Coördinerend Overleg (CO) met input van de toenmalige BTO-themagroep Assetmanagement nagegaan of en hoe het onderwerp strategisch/integraal assetmanagement in het bedrijfstakonderzoek vorm kan krijgen. Hieruit kwam naar voren dat behoefte bestaat aan een integraal afwegingskader voor effectief assetmanagement en voor alternatieve inrichtingen van de watervoorziening, waarin zaken zoals risicomanagement en imago-risico een plaats krijgen.

Binnen het bedrijfstakonderzoek zijn in diverse onderzoeken bouwstenen aangedragen waarmee waterbedrijven hun assetmanagement kunnen vormgeven en onderbouwen. Steeds meer waterbedrijven zijn op dit gebied ISO 55000-gecertificeerd. Wat nog in de kinderschoenen staat, is hoe individuele bouwstenen binnen verschillende disciplines van het waterbedrijf (winning, productie, distributie en levering van drinkwater) met elkaar kunnen worden vergeleken en gewogen. Dit is nodig voor een accurate besluitvorming over assets (integraal assetmanagement) en voor een integrale besluitvorming over de transitie van huidige bedrijfsvoering naar andere assetbedrijfsvoeringsystemen.

De missie van het collectieve onderzoek Integraal Assetmanagement is om kaders en wetenschappelijke oplossingen te ontwikkelen die de waterbedrijven helpen hun integrale besluitvorming over assets te verbeteren zodat dit resulteert in een afwegingskader voor integraal assetmanagement. Hiertoe worden de volgende twee sporen gevolgd (zie ook zesjarenplan):

  • Spoor 1:  Uitvoeren van onderzoek met een integraal karakter.
  • Spoor 2:  Bieden van een platform ter bevordering van de wisselwerking tussen praktijktoepassingen en theorievorming.

Visievorming over integraal assetmanagement

In dit project werken we samen met waterbedrijven aan de visievorming voor integraal assetmanagement. We geven invulling aan spoor 2 door het organiseren van kennisuitwisselingsbijeenkomsten over (nieuwe) bouwstenen voor integrale AM-besluitvorming en hun onderlinge samenhang. De onderwerpen tijdens deze bijeenkomsten sluiten aan bij de onderzoeksprojecten in spoor 1.

Samen met bedrijven: leren van de praktijk

Dit project levert de volgende resultaten op:

  1. Praktijkervaringen op het gebied van integraal assetmanagement en onderzoeksresultaten uit spoor 1 (interactief) zijn in kennisuitwisselingsbijeenkomsten (spoor 2) gedeeld en besproken met de waterbedrijven en beknopt vastgelegd, met adviezen voor verdere toepassing, en gepubliceerd in H2O.
  2. Internationale inzichten en state-of-the-art technieken op het gebied van assetmanagement zijn gedeeld met de waterbedrijven. Deelname aan een internationaal congres over assetmanagement en terugkoppeling van de bevindingen naar de waterbedrijven.
  3. Een overkoepelend advies op basis van onderzoeksprojecten (spoor 1) en de kennisuitwisselingsbijeenkomsten (spoor 2) over de toepassing van integraal assetmanagement bij waterbedrijven. Hierbij wordt het kader van het Institute of Asset Management (zie Zesjarenplan) als uitgangspunt gehanteerd.