project

Verkenning Serious Games

Waterbeheerders zijn steeds meer betrokken bij het ontwikkelen van duurzame woonwijken en nieuwbouwprojecten. Recente voorbeelden zijn Superlocal Kerkrade (WML) en Brainport Smart District (Helmond, Brabant Water). In deze projecten spelen innovatieve watertechnologieën een belangrijke rol om de duurzaamheidsdoelen te bereiken. Te denken valt aan waterhergebruik, terugwinnen van reststoffen, opvangen van regenwater en gedecentraliseerde productie van (drink)water. Vaak vindt bij de ontwikkeling van deze plannen een co-creatieproces plaats met organisaties van buiten de watersector (gemeentes, regionale overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties en burgers). Daarbij is input nodig van technische kennis over waterbehandeling, distributie en hydrologie, maar ook over sociaaleconomische en governance-aspecten. Door op een toegankelijke manier deze kennis samen te brengen worden teams in  het co-creatieproces ondersteund in het maken van keuzes en het inschatten van de impact hiervan.

Serious Games

Serious games zijn spelvormen waarin de spelers individueel en gezamenlijk een bepaald doel proberen te bereiken. Ze hebben daarbij een beperkt aantal handelingsmogelijkheden die ze in samenwerking (of competitie) kunnen benutten. Het doel van een serious game kan zijn om mensen spelenderwijs ervaring te laten op doen of inzicht te laten ontwikkelen in vraagstukken waar ze professioneel mee te maken krijgen.

Projectdoel

In dit verkennend onderzoek wordt een alpha-versie van een serious game uitgewerkt, bedoeld als ondersteuning van co-creatieprocessen in de ontwikkeling van duurzame integrale waterketens voor nieuwe woonwijken. Hiermee kunnen gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en projectontwikkelaars verschillende ontwerpopties voor een duurzame waterketen verkennen. Dit maakt het mogelijk keuzes bij de ontwikkeling van duurzame wijken inzichtelijk te maken en te onderbouwen. Het project combineert kennis van KWR over de integrale waterketen, duurzame concepten voor woonwijken, en co-creatie, met het ontwikkelen van nieuwe expertise en ervaring op het gebied van (digitale) serious gaming.