project

Identificeren van besmettingen met numerieke bronbepaling

De Nederlandse drinkwaterbedrijven volgen de wettelijke voorschriften voor het monitoren van de microbiologische drinkwaterkwaliteit in het distributienet. Het meetprogramma voor deze reguliere controle is vastgelegd in de Drinkwaterwet en staat onder toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en omvat onder andere de frequentie waarmee metingen moeten worden uitgevoerd. De drinkwaterbedrijven nemen voor reguliere controle en na werkzaamheden 100 ml monsters die op microbiologische parameters worden geanalyseerd (coliformen, bacteriën van de coligroep en bij positief van die laatste ook op E. coli). Deze organismen komen in principe niet vanaf het pompstation, maar komen wel voor in het milieu of feces en zijn daarmee een indicator van een besmetting in het leidingnet, bijvoorbeeld via een lek of wanneer bij werkzaamheden de druk van het net is.

Optimalisatie monsterlocaties

Numerieke bronbepalingsmethodes bieden de mogelijkheid om op basis van positieve metingen risicogebieden in het distributienet aan te wijzen. KWR heeft hiervoor in het bedrijfstakonderzoek de numerieke tool ontwikkeld en getest. Met deze tool zijn optimale meetlocaties te bepalen en potentiële brongebieden van besmettingen te identificeren. De CST-methodiek is eerder succesvol gebleken: bronlocaties van besmettingen in het leidingnet worden succesvol bepaald (Van Summeren, 2014). Daarbij zijn wel voldoende metingen nodig en een representatief hydraulisch model.

Het doel van dit project is om met de CST-tool monsterlocaties te optimaliseren en daarmee de detectiekans te verhogen van een mogelijke besmetting in het leidingnet. Daarmee zijn, na een positieve meting, snel locaties voor vervolgmetingen te bepalen waarmee het potentiële brongebied effectief kan worden geïdentificeerd.

Aanpak binnen het onderzoek

We verzamelen gegevens van bacteriën van de coligroep van Brabant Water. Met een representatief leidingnetmodel berekenen we met CST optimale meetlocaties en ontwikkelen we een methodiek om optimale locaties voor vervolgmetingen te bepalen. In de ontwikkelingsfase wordt inzicht verkregen in de rekensnelheden en doeltreffendheid van de inperking van het brongebied. Op basis van de uitkomsten wordt de methodiek en de grootte van het evaluatiegebied vastgesteld.

Aanbevelingen voor toepassing in data- en visualisatieplatform Brabant Water

Het beoogde onderzoek sluit aan bij de huidige ontwikkeling van een veelomvattend data- en visualisatieplatform door Brabant Water, bedoeld voor de inzet van numerieke modellen en meet- en omgevingsdata voor operationele doeleinden.

De binnen het project ontwikkelde methodiek wordt toegepast op een geselecteerd evaluatiegebied van de provincie Noord-Brabant, waarvoor nieuw gemeten positieve detecties worden gebruikt. Hierbij worden locaties voor vervolgmetingen berekend die Brabant Water vervolgens uitvoert.

Op basis van de resultaten van het onderzoek doen we aanbevelingen voor de implementatie van de ontwikkelde methodiek als real-time data toepassing door Brabant Water.