Nieuws

Update webviewer aquathermiepotentie

Potentieel voor omgevingswarmte (TEO, TEA en TED) in beeld

De aquathermieviewer, die de potentie van aquathermie in Nederland inzichtelijk maakt, heeft een update gekregen. Naast een quickscan van de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED), biedt deze update ook een extra verdiepingsslag met betrekking tot de haalbaarheid van aquathermie in een gebied. De update is uitgevoerd binnen het programma WarmingUP en het programma Water in de Circulaire Economie (WiCE) van de drinkwaterbedrijven en KWR.

De aquathermviewer is uitgebreid om meer inzicht te bieden in de haalbaarheid en robuustheid van aquathermie als warmtebron en om beter aan te sluiten bij het transitieproces naar Aardgasvrij. Daartoe zijn interactieve kaarten toegevoegd, die de effecten laten zien van keuzes over de warmtewinning, de natuurlijke variatie, mogelijke ecologische risico’s, beschikbare opslagcapaciteit en financiële haalbaarheid van een warmtenet.

Nieuw is dat gebruikers nu ook de potentie van TED (thermische energie uit drinkwater) kunnen bekijken via de viewer. De potentie van TEA (thermische energie uit afvalwater) is ook uitgebreid. Specifiek voor TEO (thermische energie uit oppervlaktewater) is een extra functionaliteit ‘de gebiedsanalyse’ toegevoegd’. De gebruiker kan in de webviewer potentiescenario’s doorrekenen door te variëren met factoren, waarbij rekening wordt gehouden met uitputting van de bron. Bij TEO krijgt het vraagstuk over de verdeling van warmte namelijk steeds meer aandacht.

Rutger van der Brugge, projectleider en transitiedeskundige bij Deltares: “De nieuwe viewer gaat echt een stap verder dan alleen maar snel inzicht krijgen of aquathermie kansrijk is voor een specifieke locatie. De toevoegingen zijn nuttig voor gebruikers die actief zijn in de Regionale Energie Strategie, Transitievisie Warmte of in het kader van wijkuitvoeringsplannen op een specifieke locatie aquathermie willen toepassen”.

Bekijk de Aquathermieviewer via deze link.

WarmingUP

De update van de Aquathermieviewer is uitgevoerd binnen het programma WarmingUP en ontwikkeld door Deltares, Syntraal, KWR en Mapgear B.V., met medewerking van STOWA, Rijkswaterstaat en Netwerk Aquathermie. Met de interactieve kaarten die de aquathermieviewer biedt, kunnen gemeenten, energiestrategen, ontwikkelaars en waterbeheerders aquathermie een plek geven in het beleidsproces, projectontwikkeling en vergunningverlening.

Rol KWR

KWR heeft binnen project 3A in het WarmingUP programma het potentieel van TED berekend voor (de meeste) drinkwaterbedrijven waarvan nog geen TED-kaart online beschikbaar was. De resultaten hiervan zijn gecombineerd met gegevens van Waternet en PWN, die het potentieel eerder al lieten berekenen door Syntraal. Om recht te doen aan de vertrouwelijkheid van leidinggegevens zijn de resultaten van de berekening op buurtniveau weergegeven, zodat individuele leidingen niet zichtbaar zijn.

De Aquathermieviewer heeft voor TED het doel om op een hoog niveau kansen te identificeren en vervolgens een verbindende functie te vormen tussen warmtevrager en de bronhouder, het drinkwaterbedrijf. Het feit dat drinkwaterbedrijven als bronhouder gegevens weergeven op de kaart wil niet zeggen dat dit potentieel ook in alle gevallen daadwerkelijk beschikbaar is. De werkelijke beschikbaarheid van thermische energie (in de tijd) is afhankelijk van lokale omstandigheden. De weergegeven waarden moeten daarom niet gezien worden als een gegarandeerd aanbod van warmte vanuit de drinkwatersector, maar als een kans voor levering van duurzame warmte uit drinkwater.

delen