project

WarmingUP: Innovatief Duurzaam Warmtecollectief

Collectieve warmtesystemen spelen een grote rol bij het versnellen van de verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving. Het doel van het WarmingUP project is om collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar te maken voor de warmtetransitie. Het WarmingUP project is opgedeeld in 6 thema’s, KWR werkt daarbij mee aan 4 van deze 6 thema’s. Binnen deze thema’s wordt samengewerkt met verschillende onderzoeksinstituten, universiteiten, provincies, gemeentes en publieke partijen. Het project is gefinancierd door RVO (MMIP) en loopt van 2020 – 2022.

WarmingUP: Innovatief Duurzaam Warmtecollectief.

De energietransitie is op volle gang aan het komen. De samenleving zoekt daarom naar oplossing om de energievoorziening te verduurzamen. Een van de oplossingen zijn collectieve warmtesystemen voor bijv. woonwijken en bedrijventerreinen. Er zijn veel aspecten die nog onduidelijk zijn en aandacht verdienen om beter te worden onderzocht. Het WarmingUP project is opgezet om de belangrijkste vraagstukken op te lossen en dit te implementeren door middel van pilots en demonstratieprojecten.

Het project wordt getrokken door TNO en bestaat uit 6 thema’s met focus op: het warmtenet, duurzame bronnen/opslag en de sociaal maatschappelijke inpassing van collectieve warmtesystemen.

KWR in WarmingUP: werken op snijvlak van energie en water

KWR richt zich op de (stedelijke) waterketen. WarmingUP past binnen KWR’s ambitie om actief te zijn op het snijvlak van energie en water. KWR is betrokken bij het onderzoeksprogramma van de drinkwatersector en andere partners in de waterketen ‘Water in de Circulaire Economie’, dat een directe koppeling legt met WarmingUP.

Relevante expertises voor het WarmingUP project zijn: geohydrologie, brontechniek, water- en warmteopslag in de ondergrond, grondwater-bescherming, waterkwaliteit, waterdistributie, risico’s, numerieke optimalisatie en modellering, perceptie & participatie van klanten.

Concreet gaat KWR zich bezighouden met de volgend thema’s: KWR is trekker van thema 5 Ondergrondse Warmteopslag (WINDOW). Daarnaast levert KWR inhoudelijke bijdragen in de projecten van thema 3 Aquathermie (EVA), thema 4  Geothermie in de gebouwde omgeving (GEO2), en thema 6  Sociaal-maatschappelijke inpassing collectieve warmtesystemen.

De drinkwaterbedrijven werken in het BTO-WiCE project ‘Aquathermie’ aan ontwikkeling van energie uit drinkwater, dit is gelinkt aan thema 3 van WarmingUP.

Doel & resultaat: collectieve warmtesystemen duurzamer, betrouwbaarder en betaalbaarder

Uitvoering van WarmingUP leidt tot duurzamere, betrouwbare en betaalbare collectieve warmtesystemen. De producten waar KWR voornamelijk een bijdrage levert zijn:

  • Instrumentarium om potentie, effecten en kosten/baten voor aquathermie lokaal, regionaal en nationaal te bepalen, incl. praktijkgerichte handreikingen
  • Uitbreiding nationale database voor ondiepe reservoirs van geothermie met optimaal putontwerp, publieke modellen voor seismische risico’s en productieoptimalisatie;
  • Ondergrondse warmteopslag: twee startklare demonstratieprojecten, een afwegingskader voor vergunningen en instrumentarium voor potentie, effecten en condities;
  • Instrumenten over motivatie bewoners, organisatie- en financieringsvormen en keuzes gemeenten voor implementatie van warmtenetten

 

Buizen die gebruikt worden voor de aanleg van een warmtenet.