Menyanthes

Diverse factoren hebben invloed op de grondwaterstand, zoals neerslag, verdamping, grondwateronttrekkingen en het waterpeil in beken, kanalen en rivieren. Menyanthes® is het veelzijdige computerprogramma waarmee de hydroloog externe invloeden op het grondwater snel en gemakkelijk kan ontrafelen. Dat maakt het effect van een ingreep inzichtelijk en het toekomstige verloop van de grondwaterstand voorspelbaar.

Met Menyanthes® kan iedere hydroloog en ecoloog tijdreeksen analyseren, zonder dat dit de tijdbesteding of wiskundige expertise vraagt die bij andere programma’s nodig is. Dit komt doordat in het programma elementaire kennis zit ingebakken over het hydrologische gedrag van grondwatersystemen. Menyanthes® ondersteunt de gebruiker met een overzichtelijke visuele presentatie in alle stadia van de verwerking. Het kan gegevens in allerlei formaten gebruiken en beschikt bovendien over een aanvullende HydroData module, waarmee de meetreeksen van automatische drukopnemers efficiënt kunnen worden beheerd en gevalideerd.

Veelzijdige gereedschapskist voor de hydroloog

Menyanthes® heeft als basis een eigen database, die eenvoudig kan worden gevuld met gegevens van het KNMI, exports uit veelgebruikte databases voor stijghoogtemetingen (DAWACO, FEWS, DINO), ruwe gegevens van dataloggers (o.a. Keller, Solinst, Diver, InSitu) en aanvullende data vanuit Excel of CSV. Hiermee kan Menyanthes® bijvoorbeeld direct:

  • de locatie van de peilbuizen presenteren met een topografische of satellietfotoachtergrond;
  • een dwarsdoorsnede met de diepteligging van de peilbuisfilters tonen, eventueel gecombineerd met grondboringen;
  • een grafiek tonen met het verloop van de grondwaterstand in de tijd;
  • de gegevens interactief bewerken;
  • statistische kenmerken bepalen van de grondwaterstandsreeksen, zoals duurlijnen, regimecurves en GxG-waarden.

Doordat Menyanthes® kennis van het hydrologische systeem combineert met datagedreven modellen, kan het efficiënt tijdreeksen modelleren met verklarende variabelen, zoals neerslag(overschot), verdamping, grondwateronttrekkingen en oppervlaktewaterstanden. Ook kan rekening worden gehouden met (stap)trends. Menyanthes® biedt de mogelijkheid om tijdreeksanalyse uit te voeren volgens de Box-Jenkinsmethode, en voert de daarvoor benodigde interpolatie naar een vast meetinterval of resampling automatisch uit. De tijdreeksmodellen worden opgeslagen en zijn eenvoudig aan te passen of te toetsen op bijvoorbeeld hun responsfuncties, kalibratiestatistieken of statistische eigenschappen.

Met de HydroData module maakt Menyanthes® het beheer van een hoogfrequent grondwatermeetnet eenvoudig en overzichtelijk. Deze module leest door automatische drukopnemers geregistreerde reeksen in en beheert ze. Het is ook mogelijk om handmatige metingen op te slaan, die kunnen worden gebruikt bij de validatie en eventuele correctie van de drukopnemergegevens. Op deze manier ontsluit deze module een schat aan betrouwbare informatie. Na validatie kan Menyanthes® direct tijdreeksmodellen maken met de drukopnemerreeksen.

39879913

Video – 04:06
Waterware – Menyanthes

Grip op grondwatersystemen

KWR ontwikkelde Menyanthes® in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, Alterra en Artesia. De ontwikkeling begon in 2000 en inmiddels is Menyanthes® in gebruik bij meer dan 150 organisaties, nationaal en internationaal: waterschappen, provincies, gemeenten, waterbedrijven en terreinbeheerders. Ook KWR zelf past het veelvuldig toe bij het eigen onderzoek.

Menyanthes® wordt doorgaans op verschillende manieren ingezet om grip te krijgen op grondwatersystemen. Zo gebruikte Waternet het programma om te beoordelen of een peilverhoging in hun duingebieden leidde tot voldoende stijging van de grondwaterstand. In het stroomgebied van de Maas is Menyanthes® door de provincie Limburg gebruikt om verschillende invloedsfactoren op de grondwaterstand van elkaar te scheiden.

Menyanthes gaat verder als HydroMonitor

KWR is bezig om Menyanthes een flinke opfrisbeurt te geven! Begin 2020 zal “Menyanthes 2.0” onder de naam HydroMonitor gelanceerd worden. Voor bestaande Menyanthes gebruikers met een serviceovereenkomst wordt HydroMonitor bij lancering als een update aangeboden. Een update is optioneel; het huidige Menyanthes zal ook gewoon blijven werken. Naast tijdreeksanalyse, geostatistiek en (geo-)hydrologische visualisaties krijgt ook hydrochemische analyse een plek in HydroMonitor.

Mail voor contact of meer informatie naar