Expertise

Natuurbehoud, zoetwatervoorziening en klimaatverandering

Ecohydrologie

KWR onderzoekt de invloed van onder meer klimaatverandering, nutriënten en water- en terreinbeheer op de biodiversiteit en grondwateraanvulling, en bestudeert het effect van herstelmaatregelen. We dragen hiermee bij aan het behalen van natuurdoelstellingen, aan een duurzame zoetwaterwatervoorziening voor drinkwater, landbouw en natuur, en aan het vergroten van de leefbaarheid van het stedelijk gebied.

Duurzaam waterbeheer voor natuurbehoud

Onze experts doen onderzoek naar mogelijkheden voor duurzaam waterbeheer om hiermee het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur (biodiversiteit) te bewerkstelligen. Hiervoor voeren we ecohydrologische systeemanalyses uit, bijvoorbeeld in het kader van het programma Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN). Met lysimeters meten we de verdamping door natuurlijke vegetaties om de grondwateraanvulling beter te kunnen kwantificeren. Daarnaast ontwikkelen we dynamische modellen, waarmee we de biodiversiteit in natuurgebieden kunnen verklaren en voorspellen, afhankelijk van klimaatverandering, stikstofdepositie, waterbeheer en terreinbeheer. We maken gebruik van nieuwe technologieën, zoals de toepassing van drinkwaterslib in natuurgebieden voor het verlagen van de fosfaatbeschikbaarheid en de inzet van Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) – drones – bij de monitoring van vegetatieontwikkeling.

Uitgekiend waterbeheer voor een duurzame zoetwatervoorziening

Als het gaat om de beschikbaarheid van water, doen we veld- en modelonderzoek waarmee we de beschikbaarheid zowel kunnen kwantificeren als sturen via innovatieve technologische oplossingen. Hiermee dragen we bij aan een robuuste watervoorziening voor landbouw, industrie, drinkwater en natuur. Door slimme maatregelen in het veld, zoals sub-irrigatie, hergebruik van (industrieel) effluent, peilgestuurde drainage en het sturen van de waterbalans door middel van gericht vegetatiebeheer, kunnen watertekorten worden opgevangen in tijden van droogte.

Klimaatverandering vraagt om blauw-groene oplossingen

Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, werken we aan slimme combinaties van watertechnologie en ecologie voor de stedelijke omgeving. We combineren bijvoorbeeld natuur met waterberging, zodat dreigend watertekort en hittestress voorkomen kunnen worden en de biodiversiteit in de stad verder wordt versterkt. Denk aan oplossingen als optimaal verdampende ‘blauwgroen’ daken met een gesloten waterkringloop, zoals nu wordt onderzocht op Smartroof 2.0 in Amsterdam.