project

Toepasbaarheid Duits klimaatonderzoek voor de Nederlandse situatie – fase 1

In Duitsland is veel hoogwaardige kennis beschikbaar op het gebied van klimaatverandering, waterbeheer en de ruimtelijke inrichting van stedelijk en landelijk gebied. Deze kennis is opgedaan in het programma Klimzug, het Duitse equivalent van Kennis voor Klimaat. Uit een eerste analyse van het Klimzug programma is gebleken dat de resultaten van de zeven onderzochte Duitse regio’s zeer relevant lijken voor het Bedrijfstakonderzoek thema Klimaatbestendige watersector.

Het doel van dit project is het “vertalen” van de belangrijkste resultaten van het Klimzug programma op het gebied van watervoorziening, waterbeheer, natuurbeheer en stedelijke omgeving naar de Nederlandse situatie en welke randvoorwaarden hierbij gelden. We benoemen de succes- en faalfactoren van adaptieve maatregelen in Duitsland en geven de mogelijke lessen aan voor de Nederlandse situatie.

Executive summary report van het Klimzug programma. Bron: projectvoorstel

Executive summary report van het Klimzug programma. Bron: projectvoorstel

Quick-scan en vertaling naar Nederlandse situatie

Het project heeft een getrapte benadering. De huidige fase (fase 1) bestaat uit een quick-scan van de belangrijkste onderzoeksrapporten en de regionale roadmaps van de zeven Klimzug regio’s. Daarnaast maken we een onderbouwd voorstel voor de themagroep van nader uit te werken Klimzug projecten/producten die het meest relevant zijn voor de Nederlandse situatie. De themagroep verzorgt prioritering van de onderwerpen. En we stellen een plan van aanpak op voor een verdiepende studie (fase 2).

Fase 2 (nog niet begroot) is afhankelijk van de uitkomsten van fase 1en bestaat uit interviews met de onderzoekscoördinatoren in de geselecteerde Klimzug regio’s om te achterhalen hoe de adaptatievoorstellen “landen” in de praktijk. We benoemen best practices en kritische succesfactoren. We vertalen de resultaten naar de Nederlandse situatie, en benoemen het handelingsperspectief voor de watersector. Rapportage vindt plaats door middel van een Bedrijfstakonderzoekrapport en een artikel in een vakblad.

Hoogwaardige kennis beschikbaar maken voor Nederlandse watersector

In het Duitse programma Klimzug is veel hoogwaardige kennis ontwikkeld die direct, of met enige aanpassing, geschikt kan worden gemaakt voor de Nederlandse situatie. Met een relatief beperkte inspanning kan deze kennis beschikbaar komen voor de Nederlandse watersector, in het bijzonder de waterbedrijven.

Er vindt regelmatige terugkoppeling plaats van de voortgang van de studie in de Bedrijfstakonderzoek Themagroep Klimaatbestendige watersector. Indien er behoefte aan bestaat, zullen één of meerdere Klimzug coördinatoren worden uitgenodigd om hun ervaringen op het gebied van adaptatie (do’s en don’ts) te presenteren voor de themagroep of in een bredere setting.