project

Reductie zakelijk drinkwaterverbruik: een multidisciplinaire en strategische verkenning

Waterbesparing en waterbewustzijn van huishoudelijke klanten krijgt de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Voor de zakelijke klant is een vergelijkbare onderzoeksfocus wenselijk. Daarom staat in dit verkennend onderzoek de zakelijke klant centraal. Het project heeft als doel om vanuit verschillende perspectieven en disciplines meer zicht te krijgen op de mogelijkheden, achterliggende overwegingen én de impact van drinkwaterbesparing door zakelijke grootgebruikers.

Drinkwaterbesparing zakelijke drinkwaterklanten

Het achtereenvolgens optreden van droge zomers heeft tot gevolg dat onderzoek naar het bewustzijn van huishoudens rond watergebruik en de mogelijkheden tot waterbesparing aanzienlijk is toegenomen. Voor zakelijke klanten is dit veel minder het geval, ondanks het feit dat dit eveneens zeer relevant is. Zo kunnen zakelijke afnemers een grote impact hebben op de lokale watervraag en dreigen steeds meer waterbedrijven tegen de grenzen van hun capaciteit aan te lopen. Ook groeit de maatschappelijke discussie rond de vraag welke rol bestaande en nieuwe grote klanten van waterbedrijven zouden moeten spelen. En de onlangs verschenen Nederlandse Beleidsnota Drinkwater zet waterbesparing – ook van bedrijven – hoog op de agenda.

Vijf perspectieven

Met dit verkennende, multidisciplinaire onderzoek beogen we meer zicht te krijgen op mogelijkheden, achterliggende overwegingen én de impact van drinkwaterbesparing door zakelijke grootgebruikers. Hierbij staan vijf perspectieven centraal: die van de context, de klant, proces-technische mogelijkheden, de integrale asset en de sector.

Contextperspectief
Een inventarisatie van de mate waarin verschillende sectoren bijdragen aan het watergebruik, inclusief een overzicht hiervan voor de grootste zakelijke gebruikers.

Klantperspectief
Een verkenning van het waterbewustzijn van zakelijke grootgebruikers zelf. Hierbij houden we rekening met drie verschillende dimensies: cognitie (i.e. wat denken zij dat kan?), attitude (i.e. in hoeverre en vanuit welke motivatie wil men besparen?) en gedrag (i.e. wat wordt er reeds gedaan en is in gang gezet?).

Proces-technisch perspectief
Een verkenning naar de huidige en toekomstige technische mogelijkheden om het drinkwatergebruik van de grootverbruikers te verlagen.

Integraal assetperspectief
Een inventarisatie van de betekenis van maatregelen door zowel zakelijke grootverbruikers zélf als de drinkwaterbedrijven voor het assetmanagement van drinkwaterbedrijven.

Sectorperspectief
Een inventarisatie van de manier waarop verschillende betrokken instituties beleidsmatig omgaan met grootverbruikers, wat de juridische kaders zijn, en wat zij doen om hun waterverbruik te verlagen.

Zicht op de zakelijke klant

Ook al hebben grootzakelijke klanten een relatief beperkte impact op het totale drinkwatergebruik in ons land, dit betekent niet dat zij geen rol kunnen spelen in de totale opgave van de watertransitie waar we voor staan. Door meer zicht te krijgen op de mogelijkheden, onderliggende afwegingen en mogelijke impact van het terugdringen van drinkwatergebruik bij deze groep klanten kan effectiever worden ingespeeld op toekomstige opgaven in waterbesparing. Met de uitkomsten van dit verkennend onderzoek is het mogelijk een set handelingsperspectieven te ontwerpen waarmee de drinkwaterbesparing van verschillende typen grootzakelijke klanten gerichter kan worden geagendeerd.