onderzoeksagenda

Naar een waterwijze wereld

Klimaatverandering, vervuiling, bevolkingsgroei: de toekomst stelt ons voor problemen die direct verband houden met de watercyclus. KWR genereert kennis om de watersector in staat te stellen ‘water-wise’ te opereren. Onze wetenschappelijke bevindingen en de daaruit voortkomende innovaties dragen wereldwijd bij aan een duurzame waterketen en de  duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Meer over de onderzoeksagenda Meer over de onderzoeksagenda

Klimaatverandering, vervuiling, bevolkingsgroei: de toekomst stelt ons voor problemen die direct verband houden met de watercyclus. KWR genereert kennis om de watersector in staat te stellen ‘water-wise’ te opereren. Onze wetenschappelijke bevindingen en de daaruit voortkomende innovaties dragen wereldwijd bij aan een duurzame waterketen en de  duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Alle onderzoeksonderwerpen

 • Biologische activiteit
  Health

  Biologische activiteit

  Groei van micro-organismen in (drink)water kan leiden tot risico’s voor de volksgezondheid, consumentenklachten, technische problemen en overschrijdingen van wettelijke normen. Naast het stellen van een accurate diagnose, zorgt KWR ervoor...

 • Nieuwe verontreinigende stoffen
  Health

  Nieuwe verontreinigende stoffen

  Nieuwe verontreinigende stoffen (emerging contaminants) vormen mogelijke bedreigingen voor volksgezondheid en milieu. KWR ontwikkelt methoden om slimmer, meer integraal, efficiënter en kostenbesparend deze stoffen in water te meten en te...

 • Microbiële veiligheid
  Health

  Microbiële veiligheid

  Veilig water is essentieel. Burgers moeten veilig water kunnen drinken en in veilig water kunnen zwemmen, en landbouwers moeten met veilig water plantaardige en dierlijke producten kunnen produceren die aan...

 • Veilige innovatie en de watersector
  Health

  Veilige innovatie en de watersector

  Technologische innovaties kunnen risico’s voor het (drink)water en de volksgezondheid met zich meebrengen. Een grotere bewustwording en een adequate risicobeoordeling en -beheersing kunnen de juiste risicoperceptie bewerkstelligen en de maatschappelijke...

 • Duurzaam gebruik van zoetwaterbronnen
  Sustainability

  Duurzaam gebruik van zoetwaterbronnen

  Toegang tot voldoende en schoon zoet water is geen vanzelfsprekendheid. De watersector staat wereldwijd voor steeds grotere uitdagingen op het gebied van waterveiligheid en wordt daarnaast geconfronteerd met de noodzaak...

 • Klimaatverandering en veerkracht
  Sustainability

  Klimaatverandering en veerkracht

  De watersector heeft praktijkgericht onderzoek nodig om goed geïnformeerd te raken over de uiteenlopende gevolgen van klimaatverandering. KWR voorziet in die behoefte met kennisontwikkeling en praktische tools die helpen de...

 • Duurzame energie
  Sustainability

  Duurzame energie

  Overal ter wereld wordt gestreefd naar vermindering van broeikasgasemissies en overschakeling op schonere en duurzamere energiebronnen. Binnen de energietransitie speelt water een belangrijke rol. Op het grensvlak tussen energie en...

 • Duurzame grondstoffen
  Sustainability

  Duurzame grondstoffen

  De circulaire economie is het alternatief voor de huidige lineaire economie. Terwijl deze economie is gebaseerd op de ‘take-make-dispose’-benadering van materialen en energie, berust de circulaire economie op het principe...

 • Stakeholderbetrokkenheid en -governance
  Society

  Stakeholderbetrokkenheid en -governance

  Stakeholderbetrokkenheid is een doeltreffend middel om technische en sociale governance-vraagstukken te verbinden. Op deze gebieden heeft KWR veel kennis en ervaring te delen met de watersector. In verschillende nationale en...

 • Burgerwetenschap en burgerparticipatie
  Society

  Burgerwetenschap en burgerparticipatie

  Groeiende burgerbetrokkenheid stelt de watersector voor steeds hogere eisen. Er is een verbinding nodig tussen technische en sociale bestuursvraagstukken. Met de kennis en ervaring van KWR op het gebied van...

 • Valorisatie
  Society

  Valorisatie

  Omdat de actuele wateruitdagingen dringend om een oplossing vragen, voelen overheidsinstanties, nutsbedrijven en de industrie een sterke behoefte om de beschikbare kennis op effectieve en efficiënte wijze te gebruiken. Waterorganisaties...

 • Toekomstverkenning en responsstrategieën
  Looking ahead

  Toekomstverkenning en responsstrategieën

  Toekomstverkenning verbetert de veerkracht van de watersector door anticiperend beleid te ondersteunen en door het aanpassingsvermogen van de organisaties te maximaliseren. Toekomstverkenning helpt de watersector om nieuwe bedreigingen en kansen...

 • Hydrogenomica
  Enabling technologies

  Hydrogenomica

  Genomica-technieken ontwikkelen zich in rap tempo in de gezondheidswetenschappen, de bio- en milieuwetenschappen en de forensische wetenschappen. Deze technieken bieden zeer interessante nieuwe perspectieven voor de watersector: snelle opsporing van...

 • Hydroinformatica
  Enabling technologies

  Hydroinformatica

  Hydroinformatica is de toepassing van informatietechnologie in ruime zin bij vraagstukken die verband houden met de watercyclus, waarbij technologische, sociologische en milieuperspectieven worden gecombineerd. Bij hydroinformatica gaat het erom de...

 • Innovatieve waterbehandeling
  Enabling technologies

  Innovatieve waterbehandeling

  Aan drinkwaterbehandeling worden veel eisen gesteld en de uitdagingen worden steeds complexer. Zo bevatten bronnen voor drinkwater bijvoorbeeld steeds meer nieuwe verontreinigende stoffen en antibioticaresistente bacteriën en neemt de verzilting...

 • Toekomstbestendige netwerken
  Enabling technologies

  Toekomstbestendige netwerken

  Ook al heeft Nederland een uitstekend functionerend drinkwaternet, bepaalde delen ervan zijn verouderd en moeten in de komende jaren worden vernieuwd. Tijdens dit vernieuwingsproces moet rekening worden gehouden met zowel...

 • Nieuwe materialen en technologieën
  Enabling technologies

  Nieuwe materialen en technologieën

  Voor het aantonen en verwijderen van nieuwe verontreinigende stoffen zijn geavanceerde materialen en technologieën nodig. KWR ontwikkelt kennis over nieuwe materialen en technologieën voor bepaling en verwijdering van nieuwe verontreinigende...