project

Oeverinfiltratie als mogelijk alternatief voor directe inname

Oppervlaktewaterbedrijven in Nederland nemen vaak direct rivierwater in, of het water passeert eerst nog een voorraad of spaarbekken. Eén van de eerste stappen in het zuiveringsproces is de behandeling met microzeven, gevolgd door het coaguleren en filtreren van het water. Het vervangen van een directe inname door oeverinfiltratie kan voor sommige locaties wellicht een aantrekkelijke optie zijn. In dit onderzoek wordt aan de hand van een bureaustudie geïnventariseerd wat hiertoe de mogelijkheden zijn.

Voordelen van oeverinfiltratie

Een nadeel van de gebruikelijke directe inname is, dat er geen afvlakking plaatsvindt van stofconcentraties zoals organische microverontreinigingen en chloride, voordat het de voorzuivering of het bekken ingaat. Hetzelfde geldt voor de temperatuur van het rivierwater. Daarnaast kan in een bekken algengroei optreden. Dit geeft een extra belasting in de nageschakelde zuiveringsprocessen.

Toepassing van oeverinfiltratie biedt wellicht oplossingen voor de genoemde problemen. Voorzuivering met microzeven en coagulatie (verwijdering van zwevende stof) wordt mogelijk overbodig. Er treedt afvlakking op van de waterkwaliteit, zoals zoutgehalte, organische microverontreinigingen en temperatuur. Hierdoor zijn innamestops mogelijk te voorkomen. Ook bestaat de kans dat met oeverinfiltratie eventuele problemen met algengroei afnemen en kunnen organische microverontreinigingen worden afgebroken.

Daarnaast heeft oeverinfiltratie mogelijk ook een positieve impact op de biologische stabiliteit. Nadeel van oeverinfiltratie is dat het water anoxisch kan worden, met een mogelijke toename van P-totaal, ijzer en arseenconcentraties tot gevolg. Omdat voor oeverinfiltratie minder chemicaliën nodig zijn en het energieverbruik afneemt, is sprake van een efficiëntere en stabielere zuivering. Dit betekent dat de kosten voor de aanleg ervan in bestaande gebieden mogelijk kunnen worden terugverdiend.

Literatuurstudie en uitwerking van een scenario-studie

In dit project onderzoeken we allereerst met een literatuurstudie wat de bestaande ervaringen zijn met oeverinfiltratie. Factoren als de invloed van verblijftijd, het onderscheid tussen ‘lake bank’ en ‘river bank’, en het effect op biologische stabiliteit worden hierbij in overweging genomen.

Tijdens een hiernavolgende werksessie met de deelnemende bedrijven wordt een keuze gemaakt voor een scenario om verder uit te werken. Hierbij worden uiteenlopende aspecten bekeken, zoals: inpassing in de locatie, gevolgen voor de waterkwaliteit, onderscheid in licht oxische of anaerobe onttrekking, gevolgen voor de winning, gevolgen voor de natuur in de bekkens, ecologische potenties, invloed van de verblijftijd en hoe de zuivering kan worden vereenvoudigd.

Toepassingsmogelijkheden voor waterbedrijven

Dit onderzoek geeft waterbedrijven inzicht in de mogelijkheden die oeverinfiltratie biedt om de zuiveringsinspanning te verlichten, waterkwaliteit te verbeteren, ecologie te verbeteren en mogelijk kosten te besparen.