project

Stand-alone decentrale zuivering voor afgelegen gebieden

In sommige gebieden van Nederland is het lastig centraal drinkwater te leveren. Daarom is voor enkele afgelegen locaties een verkenning uitgevoerd van beschikbare alternatieven om lokaal drinkwater te produceren via stand-alone zuiveringen. Hierbij is gekeken naar de benodigde technieken, inclusief de kosten en milieu-impact die hiermee samenhangen. Hieruit blijkt dat de milieueffecten voor lokale zuiveringen vrijwel altijd groter zijn dan voor centraal gezuiverd drinkwater.

Inventarisatie alternatieve bronnen

Voor een aantal afgelegen locaties in Limburg zonder centrale aanlevering van Nederlands drinkwater, is een inventarisatie gemaakt van alternatieve bronnen voor de huidige aanlevering vanuit Duitsland. Daarbij is gekeken naar de praktische en economische haalbaarheid. Voor de alternatieven die uit het onderzoek naar voren kwamen is onderzocht welke zuiveringen moeten worden toegepast en wat hiervan de kosten en milieu-impact zijn.

Hogere milieu-impact bij lokale drinkwatervoorziening

Op alle onderzochte locaties bleken alternatieve bronnen voor drinkwater beschikbaar te zijn. Omdat het water direct door de consument wordt gebruikt, is een robuuste zuivering noodzakelijk. Welke techniek hiervoor in aanmerking komt, hangt sterk af van het type bron (regenwater, oppervlaktewater, grondwater). In de meeste gevallen vormen de kosten voor de vereiste analyses om de waterkwaliteit voor de klant te waarborgen de beperkende factor. Vanaf ongeveer 600 huishoudens zijn de kosten van lokale bronnen vergelijkbaar met die van centraal geproduceerd drinkwater. Vanwege hun lagere efficiëntie hebben kleinschalige zuiveringen over het algemeen een hogere milieu-impact dan een grootschalige zuivering. Daarnaast ligt deze impact significant hoger wanneer de aanleg van extra netwerken en installaties wordt meegewogen.

Lokale waterzuivering in casus Munstergeleen.