project

Centraal webplatform voor gegevens grondwateronttrekking

Voor een efficiëntere en meer gestructureerde datastroom van grondwateronttrekkingsgegevens wordt een nieuw webplatform ontwikkeld op grond van daadwerkelijk gemeten waarden, in plaats van vergunningsdebieten. Nederlandse waterbedrijven verstrekken hun gegevens aan een centrale database, waarna diverse gebruikers de data kunnen opvragen. De database wordt beschikbaar gesteld binnen het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI).

Tijdwinst en minder fouten

Sinds het eind van de negentiende eeuw kent Nederland verspreid over het hele land talloze grondwater-, oevergrondwater en infiltratiewinningen om te voorzien in de drinkwaterbehoefte. In 2016 bedroeg de jaarlijkse hoeveelheid gewonnen grondwater ruim één miljard m3.

Voor hydrologische studies hebben ingenieursbureaus, onderzoeksinstituten, universiteiten en waterbedrijven historische en actuele meetreeksen van onttrekkingsdebieten nodig. In een tijdrovend proces verstrekken waterbedrijven handmatig de onttrekkingsgegevens aan modelleurs. Een centraal webplatform voor het uploaden van die gegevens door Nederlandse waterbedrijven zodat modelleurs deze kunnen gebruiken, zou een enorme tijdwinst en verminderde kans op fouten betekenen.

Ontwikkeling raamwerk binnen Python

We willen de webapplicatie ontwikkelen in het Django (REST) framework voor Python: een bewezen opensourceraamwerk voor webapplicaties. Hierbij worden de volgende uitgangspunten voor technische ontwerpkeuzes gehanteerd: (1) ontwikkeltijd, (2) gebruikssnelheid, (3) de mate waarin eventuele toekomstige uitbreidingen kunnen worden gefaciliteerd (schaalbaarheid) en (4) voortbouwen op bestaande technologieën (standaardisatie). Als backend stellen we het gebruik van PostgreSQL voor.

Django heeft als voordelen een mogelijke toepassing van RESTful webservices, eenvoudige implementatie van https beveiliging en gebruiksvriendelijk accountbeheer. Bovendien integreert Django direct via een zogenaamde Object Relational Mapper (ORM) met diverse databasesystemen. Naar verwachting valt met dit raamwerk snel de gevraagde functionaliteit te realiseren.

Webapplicatie met meerdere interfaces

Dit project resulteert in een webapplicatie met de volgende interfaces:

  1. Inlogpagina voor data-bronhouders (waterbedrijven): bronhouder.onttrekkingen.nhi.nu. Na inloggen verschijnt op deze pagina een eenvoudig bestand-selectie-venster met uploadknop.
  2. Inlogpagina voor de webapplicatie-beheerder (Deltares): beheer.onttrekkingen.nhi.nu. Na inloggen verschijnt op deze pagina een overzicht van alle actieve bronhouders. Er zijn knoppen om bronhouders toe te voegen of te verwijderen en om een willekeurige bronhouder een nieuw wachtwoord toe te sturen. Tot slot kan de applicatiebeheerder hier ook gegevens van een bronhouder aanpassen (e-mailadres, inlognaam).
  3. Web-API (webservice) waarmee eindgebruikers gegevens uit de onttrekkingendatabase kunnen halen.
  4. Een gestandaardiseerd CSV of XML bestandsformaat waarmee bronhouders (waterbedrijven) hun metingen kunnen aanleveren.
  5. Een goed gedocumenteerd datamodel voor gegevensopslag, opgeleverd als een database-schema alsmede korte notitie.
  6. Een database gevuld met de onttrekkingsgegevens van twee pilotwinningen en de onttrekkingsgegevens die eerder in het kader van NHI door KWR zijn verzameld (Leunk, 2012).