project

Gebruiksvriendelijke schil maakt PROBE-duinen beter toepasbaar

Momenteel is met het model PROBE  een gebruiksvriendelijke methode voorhanden om in de ‘binnenlanden’ ecohydrologische berekeningen uit te voeren. Met dit project wordt binnen dezelfde toegankelijke schil van Waterwijzer Natuur – waar PROBE onderdeel van uitmaakt – een versie gemaakt, toepasbaar voor de kustduinen.

Ecohydrologisch model PROBE-duinen

Waterbedrijven in de Nederlandse kustduinen zijn niet alleen verantwoordelijk voor de productie van schoon drinkwater, ze hebben ook als taak de natuur op hun terreinen zo goed mogelijk te beheren. Die taak vloeit onder andere voort uit de Europese vogel- en habitatrichtlijn (Natura 2000).

Ter ondersteuning van het natuurbeheer- en beleid is ruim tien jaar geleden voor de Amsterdamse Waterleidingduinen het model PROBE ontwikkeld en in een milieu effect reportage (m.e.r.) toegepast. Later volgde een vergelijkbare versie voor het Noord-Hollands Duinreservaat, die ook in een m.e.r.-studie werd gebruikt. Twee jaar geleden kwam een versie voor het duingebied van Dunea beschikbaar die – anders dan de eerste twee versies – rekent met de klimaatrobuuste factoren droogtestress en zuurstofstress. Deze factoren zijn mede afhankelijk van de temperatuur en van de ingevangen hoeveelheid neerslag en zonnestraling op hellingen. In een meer wetenschappelijk onderzoek werd een eendimensionale versie van dit model gebouwd, die de successie van bodem en vegetatie nabootst in afhankelijkheid van het klimaat en atmosferische depositie. Dit is het model PROBE-duinen.

Straks ook beschikbaar binnen Waterwijzer Natuur

De ontwikkeling van PROBE voor de duinen heeft navolging gekregen in de rest van Nederland. Er bestaat nu een nationale ‘binnenlandse’ versie die al in verschillende gebieden is toegepast. Op initiatief van Stowa is dit model recent ondergebracht in een gebruiksvriendelijke schil: de Waterwijzer Natuur (WWN).

Binnen dit project wordt PROBE-duinen binnen dezelfde schil ondergebracht als de ‘binnenlandse’ versie.

PROBE-duinen: makkelijker toepasbaar

Door het programma in een gebruiksvriendelijke schil onder te brengen wordt het makkelijker toepasbaar voor anderen. De beoogde gebruikers zijn het Rijk, de provincies, de waterschappen en terreinbeheerders.