project

De hardheid van water

Uit onderzoek is bekend dat de ‘ervaren kwaliteit’ van kraanwater duidelijk samenhangt met de beleving van hardheid. Hoe zachter klanten het water ervaren, hoe hoger het rapportcijfer voor de kwaliteit. Dit project brengt in kaart hoeverre de ervaren hardheid door klanten relateert aan de daadwerkelijke hardheid, en in hoeverre de ervaren hardheid samenhangt met gedrag, en hoe dit al dan niet beïnvloed kan worden.

Uit het 2018 Bedrijfstakonderzoek klantperspectieven blijkt dat de ervaren kwaliteit van kraanwater duidelijk correleert met de ervaren hardheid van het water. Hoe zachter klanten het water ervaren, hoe hoger het rapportcijfer voor de kwaliteit. In hoeverre de ervaren hardheid echter relateert aan de daadwerkelijke hardheid, en in hoeverre de ervaren hardheid samenhangt met gedrag, en hoe dit al dan niet beïnvloed kan worden, is veel minder duidelijk.

Klantonderzoek rondom ingebruikname onthardingsinstallatie

Om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen perceptie, tevredenheid, gedrag en de hardheid van water wordt in dit onderzoek ingezoomd op een verzorgingsgebied waar het kraanwater tijdens de duur van het onderzoek een nieuwe onthardingsinstallatie in gebruik zal worden genomen. Zowel voorafgaand als na ingebruikname van de onthardingsinstallatie zal onder een brede groep klanten een vragenlijst worden uitgezet in het betreffende verzorgingsgebied. Deze vragenlijst zal gericht zijn op onder meer de ervaren tevredenheid, de gepercipieerde hardheid, en gedrag. Voorts voorziet dit onderzoek in een citizen science pilot waarbij klanten zelf de kalkafzettendheid van hun water kunnen meten. Het project bouwt dan ook voort op de inzichten uit de citizen science projecten naar kalkafzettendheid en hardheid.

Beter begrip belevingswereld van klanten

Dit participatief onderzoek resulteert in kennis over de relatie tussen perceptie, tevredenheid, gedrag en de hardheid van water, en genereert meer inzicht in de waarde en betekenis van citizen science om deze relatie te beïnvloeden. Deze kennis helpt drinkwaterbedrijven bij het beter begrijpen van de belevingswereld van klanten, het verder optimaliseren van onthardingsafwegingen, en het vormgeven van klantbetrokkenheid door middel van citzen science.