project

Stand-alone decentrale drinkwatervoorziening in buitengebieden

In afgelegen gebieden is het soms te duur of technisch te ingewikkeld om woningen aan te sluiten op het centrale drinkwaternet. Binnen dit project is een afwegingskader ontwikkeld en doorlopen voor drie case-studies om te onderzoeken welke beschikbare decentrale bronnen en zuiveringstechnieken hiervoor het meest geschikt zijn. Hierbij is rekening gehouden met zowel praktische als financiële aspecten.

Behoefte aan overzicht

Ook al kent ons land een hoge bevolkingsdichtheid en goed ontwikkelde infrastructuur, toch zijn er gebieden waar het technisch en/of economisch niet haalbaar is om de huizen aan te sluiten op het centrale drinkwaterleidingnet. Daarnaast bestaat er een trend dat steeds meer mensen zelfvoorzienend willen zijn, ook op het gebied van drinkwaterproductie. In dit onderzoek is een afwegingskader ontwikkeld om voor bestaande alternatieven na te gaan in welke mate ze kunnen voorzien in de drinkwaterproductie. Dit kader is vervolgens toegepast op een aantal case-studies.

Analyse van alternatieve bronnen

Voor een aantal casussen is uitgezocht welke alternatieve bronnen in aanmerking zouden komen voor decentrale zuivering, inclusief de bijbehorende kosten. Uiteraard is hierbij gelet op de eis dat de kwaliteit en kwantiteit voldoende moet zijn om er drinkwater en eventueel huishoudwater van te kunnen maken. Omdat kostenfuncties alleen beschikbaar waren voor grootschalige processen, zijn voor kleine debieten (van 1-1000 huishoudens) nieuwe kostenfuncties opgesteld. Hierbij is zowel gekeken naar zuiveringen gebaseerd op RO als op geavanceerde oxidatie (UV/H2O2). Daarnaast is vastgesteld welke haken en ogen er aan een dergelijke zuivering zitten, zowel technisch als wat betreft wet- en regelgeving. Ook is onderzocht wat nodig is om de levering van voldoende veilig drinkwater te kunnen waarborgen.

Decentrale zuivering van lokale bronnen

In principe is het mogelijk op basis van een lokale bron (zoals oppervlakte- of grondwater) een decentrale zuivering voor drinkwater aan te leggen. In specifieke gevallen zou regenwateropvang een optie kunnen zijn. De mogelijkheid bestaat om naast het drinkwatersysteem ook een huishoudwatersysteem aan te leggen, hoewel dit geen financieel voordeel oplevert. Om de kwaliteit na zuivering van vooral het drinkwater te kunnen bewaken, moeten sensoren worden ontwikkeld. Ook is het raadzaam om de productie onder verantwoordelijkheid van het drinkwaterbedrijf te laten vallen.

Voorbeeld van waterstromen bij decentrale zuivering.