project

LCA-studie naar urban farming in Singapore

Om minder afhankelijk te zijn van het buitenland, wil Singapore voor de voedselvoorziening zelf groenten gaan telen. Vanwege de stedelijke omgeving moet dit gebeuren in gebouwen. De hoge energievraag die hierbij komt kijken veroorzaakt vergeleken met het importeren van groenten een relatief grote milieu-impact. Deze impact kan significant omlaag door aanpassing van het type gewas, de opbrengst per m2, en vooral door gebruik van andere typen energie. Daarmee wordt de lokale teelt gunstiger dan import. Zonnecellen blijken een relatief grote bijdrage aan de milieu-impact te leveren. Dit komt door de materialen die nodig zijn voor hun productie. Toepassing van andere typen energie, zoals windenergie of geothermie, zou deze impact significant verlagen.

Lokale productie van groenten

Singapore is een dichtbevolkt land, dat voor zijn voedselvoorziening voornamelijk afhankelijk is van import vanuit het buitenland. Er is nu een manier ontwikkeld om in gebouwen groenten te telen voor de lokale markt. Door middel van een levenscyclusanalyse (LCA) is de impact hiervan vergeleken met de milieu-impact van de import van groenten vanuit Maleisië en Australië zoals dit tot op heden gebruikelijk is.

LCA aan sla en boerenkool

In deze studie is voor twee groenten – sla en boerenkool – vergeleken wat de milieu-impact is van het importeren over verschillende afstanden naar Singapore dan wel het ter plaatse telen in een gebouw. Voor lokale teelt is dagelijks 16-20 uur energie nodig voor verlichting en ontvochtiging van de atmosfeer, waarvoor zonne-energie wordt gebruikt. Verder zijn ook parameters als watergebruik, meststoffen, het ontbreken van gewasbeschermingsmiddelen, en de benodigde aanpassingen aan het gebouw in het onderzoek meegenomen.

Milieu-impact afhankelijk van type energie

Het lokaal kweken van groenten vraagt veel energie. Wanneer hiervoor zonne-energie wordt gebruikt, levert dit een relatief hoge milieu-impact op vanwege de benodigde grondstoffen om zonnepanelen te maken. Vaak ligt deze impact zelfs hoger dan die van geïmporteerde groenten. Door groenten te telen die minder energie vragen en door de opbrengst per m2 te vergroten, kan de impact van lokale teelt gelijk worden getrokken met import of zelfs daaronder duiken. Vooral wordt aangeraden om toepassingen van ander vormen van energie te onderzoeken, zoals windenergie of geothermie.

Urban Farming Partners Holding B.V. (2019c). Verbetering van de voedselbestendigheid en voedselzekerheid in de stedelijke context.