project

Peak Matching geeft zicht op stikstofdepositie en verdamping

Informatie over stikstof en verdamping zijn essentieel voor een duurzaam beheer van de grondwatervoorraden en natuur in de duinen. In dit onderzoek wordt een methode getest om de stikstofdepositie en verdamping retrospectief te meten door het analyseren van boorkernen uit de duinbodem.

Behoefte aan meetgegevens

De thema’s stikstofdepositie en verdroging door klimaatverandering staan hoog op de politieke agenda en zijn van invloed op de natuur en waterkwaliteit in de duinen. Stikstofdepositie is met name belangrijk voor de vele natuurgebieden die de drinkwaterbedrijven in duingebieden beheren, maar goede gegevens hierover ontbreken. Hetzelfde geldt voor verdamping: een belangrijk onderdeel van de waterbalans van het wingebied en sterk onder invloed van klimaatverandering. In dit project wordt een methode getest om het verloop in de verdamping te reconstrueren.

Reconstructie van verdamping en stikstofdepositie

Het poriewaterprofiel in hoge duinen met een dikke onverzadigde zone is een archief waarin tot wel 30 jaar terug in de tijd kan worden gekeken. Op één locatie in de Amsterdamse waterleidingduinen wordt het verloop in verdamping en depositie over de afgelopen decennia gereconstrueerd. Deze methode omvat het steken van boorkernen op een hoog duin met een dikke onverzadigde zone en het uitvoeren van chemische analyses op bodemvocht dat uit deze kernen is geslingerd. Via Chloride Peak Matching worden de ondergrondse reistijd, gemiddelde grondwateraanvulling en stikstofdepositie bepaald.

Inzicht op toekomstige ontwikkelingen

De resultaten van de testmeting zijn bruikbaar als referentie voor de huidige situatie en geven door middel van een trendanalyse inzicht in toekomstige ontwikkelingen waardoor bijvoorbeeld beter gefundeerde keuzes in natuur- en waterbeheer mogelijk zijn. Daarnaast dienen de stikstofdepositiegegevens ter ondersteuning in het beleid van stikstof-beperkende maatregelen.

De methode is tevens toepasbaar in andere natuurgebieden in binnen- en buitenland. Hierbij wordt vooral gedacht aan Europese duingraslanden die als toekomstig referentiekader dienen voor effecten van klimaatverandering in Nederland en waarvoor momenteel in onvoldoende mate depositiemeetreeksen beschikbaar zijn.

Amsterdamse Waterleidingduinen.