project

Verkenning COASTAR regio Den Haag – Rotterdam - Westland van start

COASTAR: zout op afstand, zoet op voorraad

Expert(s):
dr. Koen Zuurbier, dr. Klaasjan Raat, ir. Jan Willem Kooiman

 • Startdatum
  01 jun 2016
 • Einddatum
  30 jun 2018
 • Opdrachtgever
  TKI Watertechnologie
 • samenwerkingspartner(s)
  Arcadis, Deltares, Dunea, Delfland, Evides, LTO-Glaskracht, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Westland

De toenemende watervraag, klimaatverandering en relatieve zeespiegelstijging werken verzilting van kustgebieden in de hand met als gevolg tekorten aan zoetwater voor drinkwater, landbouw, industrie, natuur en (stedelijk) waterbeheer. Steeds vaker moeten we daardoor een beroep doen op dure alternatieve zoetwatervoorziening, zoals (zeewater) ontzilting en aanvoer van schaars zoetwater over grote afstanden. Ook wateroverlast vormt een steeds groter probleem.

Technologie

Vanwege deze optelsom aan problemen hebben kustgebieden een steeds minder aantrekkelijk vestigingsklimaat. Gebruikmaken van tijdelijke zoetwateroverschotten na opslag in de ondergrond en benutting van opkwellend brakwater worden nu nog gezien als kleinschalige maatregelen die slechts lokaal kunnen worden ingezet door eindgebruikers. Ook worden meekoppelkansen voor het verdere waterbeheer nog nauwelijks benut. Daarom is  COASTAR (COastal Aquifer STorage and Recovery) in het leven geroepen: een handelingsperspectief voor een robuuste zoetwatervoorziening door grootschalige, georganiseerde inzet van de ondergrond voor opslag en levering van zoetwater, met baten voor het beheer van het gehele watersysteem. COASTAR is een initiatief van ALLIED WATERS, Arcadis, Deltares en KWR.

Uitdaging

Binnen het TKI-project zullen we COASTAR allereerst planmatig en kritisch onderzoeken en ontwikkelen, waarbij er, naast aandacht voor ondergrond en techniek, een sterke focus is op kosten-baten, financiering en organisatie. Het beoogde resultaat is een Masterplan voor een uitvoeringsprogramma COASTAR in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Dit Masterplan dient als voorbeeld voor andere regio’s in Nederland en kustgebieden wereldwijd.

Oplossing

Einddoel van dit TKI project is erkenning van COASTAR als adaptatiestrategie door regionale en nationale overheden. Om een juiste afweging te kunnen maken tussen COASTAR en andere opties voor de zoetwatervoorziening van laag-Nederland wordt actief de verbinding gelegd tussen COASTAR en lopende trajecten van overheden, zoals het Deltaprogramma.

ASR Prominent: ‘Zoetwatervoorziening glastuinbouw Westland: één van de onderdelen binnen COASTAR’.

 

260262187

Video – 04:01
COASTAR: Zout op afstand, zoet op voorraad