project

Effectief herstel van kruiden- en faunarijke graslanden in het droge zandlandschap

In dit onderzoek zoeken we naar een effectieve manier om graslanden op droge zandgronden, die bij verschraling in een witbolstadium blijven steken, om te vormen tot kruiden- en faunarijke graslanden. Op basis van dit onderzoek en in combinatie met bestaande kennis en praktijkervaring wordt een advies opgesteld over hoe en waar het meest efficiënt goed ontwikkelde kruiden- en faunarijke graslanden kunnen worden gerealiseerd.

Ondanks verschralingsbeheer domineren grassen deze droge graslanden

Binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) neemt het beheertype kruiden- en faunarijk grasland een aanzienlijk areaal in, met name binnen het droge zandlandschap. Daarmee is dit beheertype beleidsmatig van belang, maar ook ecologisch inhoudelijk is het van bijzondere waarde. Echter, op dit moment verkeert het merendeel van het areaal in de grassenfase, veelal gedomineerd door gestreepte witbol en/of gewoon struisgras. Deze graslanden hebben een laag aandeel kruiden en een lage diversiteit waardoor deze graslanden ook voor fauna van weinig waarde zijn.

Tijdelijk akkeren om dominantie grassen te doorbreken

In drie proefgebieden in Nederland onderzoeken wij of 2 varianten van tijdelijk akkeren, 1) het verbouwen van rogge, en 2) zwarte braak (variant met maximale mechanische bestrijding) kunnen zorgen voor herstel van de kruiden- en faunarijkdom van deze graslanden.

Het doel van deze maatregelen is het herstel van kruidenrijkdom in deze droge graslanden. Hierdoor worden deze graslanden weer aantrekkelijk voor een groot aantal insecten en wordt zo de soortenrijkdom van deze graslanden hersteld.