project

Verdieping warmte en koude uit drinkwater (WKD)

Waterbedrijven willen een actieve bijdrage leveren aan het terugdringen van maatschappelijke kosten die ontstaan bij de inzet van fossiele energie bij drinkwatergebruik. Dit kan onder andere worden bereikt door toepassing van duurzame ‘watergebonden’ energie, zoals de winning van thermische energie uit drinkwater. De winning van thermische energie kan op drie plaatsen in de drinkwaterketen: in het ruwe (grond- of oppervlakte)water, in de reinwaterkelder of in een drinkwatertransportleiding. Hierbij mag in geen geval de leveringszekerheid en de waterkwaliteit in gevaar komen. Over de invloed van de winning van thermische energie op de waterkwaliteit is echter weinig informatie beschikbaar. Ook over de effectiviteit (rendement) en de veiligheid van de installaties is nog veel onduidelijkheid.

In dit project inventariseren en kwantificeren we de risico’s van toepassing van warmte- en koudewinning uit drinkwater (WKD). Ook berekenen we de kosten en baten, wat inzicht geeft in de business cases van WKD-systemen. Naast de technische vragen beantwoorden we ook vragen vanuit klantperspectief, bijvoorbeeld of zij juist warmer water willen ontvangen. Ook besteden we aandacht aan de (mogelijke) positieve gevolgen van warmte en koude onttrekking aan drinkwater.

Doel van het project is de risico’s, kosten en baten WKD vast te stellen aan de hand van een aantal praktijkinstallaties in Nederland.

Effecten en risico’s van WKD

De activiteiten zijn als volgt:

  • Verzamelen van gegevens over en beschrijven van werkende en geplande WKD-installaties.
  • Vaststellen van effecten en risico’s voor microbiologische waterkwaliteit.
  • Vaststellen van energetische rendementen warmtewisselaars en lokale waterkwaliteitseffecten.
  • Evalueren van een aantal business cases en de behaalde duurzaamheidswinst.
  • Rapportage in de vorm van een BTO-rapport en in vakbladen.

Ondersteuning voor besluitvorming, ontwerp, optimalisatie en waterkwaliteitsbeleid

De resultaten van het onderzoek zijn inzetbaar bij de besluitvorming over realisatie van nieuwe WKD-projecten. De kennis is hierbij van nut voor ondersteuning en in een later stadium bij het ontwerpen van een nieuwe installatie. Ook kan de informatie worden gebruikt voor optimalisering van bestaande installaties. En ten slotte is de kennis over microbiologische risico’s van belang voor het ontwikkelen van waterkwaliteitsbeleid en eventueel regelgeving over toepassing van WKD. Doelgroepen voor de resultaten zijn daarmee MT’s en technologen bij waterbedrijven, en beleidsmakers (of –voorbereiders) op het gebied van waterkwaliteit.