project

Efficiënt (her)gebruik van water voor een robuuste zoetwatervoorziening

Om de zoetwatervoorziening op de lange termijn veilig te stellen, is het onder meer nodig op regionaal en lokaal niveau te werken aan zelfvoorziening in de zoetwatervraag, waarbij de beschikbare zoetwaterbronnen zo efficiënt mogelijk worden benut. Dat betekent dat een cross-sectorale aanpak nodig is, waarbij de verschillende sectoren gezamenlijk oplossingen zoeken voor hun eigen én elkaars watervraag en wateraanbod. Dit WiCE-project binnen de onderzoeksrichting Zuinig met Zoet – Water in de Circulaire Economie richt zich daarom op het ontwikkelen van hoogwaardige kennis voor een robuuste zoetwatervoorziening, met een focus op lokale en regionale maatregelen in het landelijke gebied.

Efficiënt en verantwoord (her)gebruik van water

Onze zoetwatervoorziening op de lange termijn staat onder druk. Dit komt onder meer doordat droogteschade aan landbouw steeds vaker voorkomt en de vraag naar water voor hoogwaardige toepassingen zoals drinkwaterproductie toeneemt. Het Deltaprogramma Zoetwater speelt in op de risico’s van gebrek aan zoetwater door efficiënt gebruik te maken van beschikbare waterbronnen. Verhoging van de regionale zelfvoorziening in de zoetwatervraag is een belangrijke pijler.

Het project Zuinig met Zoet geeft invulling aan innovatieve, cross- sectorale maatregelen om de disbalans tussen watervraag en wateraanbod te verkleinen. Centraal staat een efficiënt en verantwoord (her)gebruik van beschikbare waterstromen door kennisvergroting, ontwikkeling én implementatie van een klimaatrobuust bodem- en watersysteem voor landbouw, drinkwater en industrie. Een objectief beeld van kansen en risico’s van lokale en regionale maatregelen leidt tot een juiste perceptie en draagvlak voor de beste aanpak.

Circulaire maatregelen voor een robuuste zoetwatervoorziening

WiCE – Zuinig met Zoet zet in op de meerwaarde van een circulaire benadering door sectoren te verbinden. In plaats van apart een oplossing voor hetzelfde probleem te zoeken, verbinden we sectoren. Dan versterken zij elkaar. We geven vorm aan circulaire, adaptieve maatregelen in een robuuste zoetwatervoorziening. In proefsituaties slaan we een brug van theorie naar praktijk.

Er wordt samengewerkt met het kennis- en onderzoeksprogramma Lumbricus, waarin twintig partners intensief samenwerken aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem op de hoge zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland.

Interessant is ook de rol van de industrie, zoals bij het prijswinnende project Boer-Bier-Water, waar gezuiverd restwater van bierbrouwerij Bavaria naar de hoge, droge zandgronden van agrariërs wordt gestuurd.

Sectoroverstijgend

Concreet werkt Zuinig met Zoet aan de volgende sectoroverstijgende opbrengsten:

  • Beter benutten natuurlijke zoetwateraanvulling: waar zijn win-win situaties voor verschillende belanghebbenden te realiseren door anticiperend en adaptief waterbeheer?
  • (Cross-sectoraal) water(her)gebruik en waterbesparing: wat zijn de kansen en risico’s van hergebruik van effluentstromen (‘recycled water’) voor de zoetwatervoorziening?
  • Compenserende zoetwatermaatregelen voor grondwateronttrekking.
WiCE Zuinig met zoet: beter gebruik van beschikbare bronnen.

WiCE Zuinig met zoet: beter gebruik van beschikbare bronnen.

Video: Item op Eenvandaag over droogte en mogelijke maatregelen om zuiniger met ons zoete water om te gaan. Ruud Bartholomeus vertelt over de kansen en risico’s van waterhergebruik: