Nieuws

KWR neemt deel aan nieuw Europees PARC-project

Werken aan ambities voor duurzame chemische stoffen met EU onderzoeks- en innovatieprogramma

KWR is partner in het nieuwe PARC-project, waarvan onlangs in Parijs het startsein werd gegeven. KWR-onderzoeker Milou Dingemans was hierbij aanwezig. Doel van het EU-breed onderzoeks- en innovatieprogramma is het verbeteren van de risicobeoordeling en duurzaamheid van chemische stoffen. Bijzonder is dat Europese autoriteiten, belast met de uitvoering van het beleid, projectpartner zijn. ‘Dit geeft mij het vertrouwen dat de uitkomsten ook echt gebruikt gaan worden’, aldus Dingemans.

In de Europese strategie voor chemische stoffen – de EU Chemicals Strategy for Sustainability – staan de ambities omschreven om te komen tot een schone leefomgeving, zonder vervuiling met ongewenste chemische stoffen in het milieu. Het nieuwe PARC-project (Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals), dat onlangs van start ging, is onderdeel van deze strategie en moet de uitvoering hiervan stimuleren. Het project brengt risicobeoordelaars en beleidsmakers samen met wetenschappers, zodat de benodigde methoden zich sneller kunnen ontwikkelen en gegevens en kennis gemakkelijker ter beschikking komen. De Europese autoriteiten EEA, EFSA en ECHA zijn actieve projectpartners. ‘We gaan samen met hen de kennisvragen in kaart brengen om de risico’s van chemische stoffen te kunnen duiden en hier oplossingen voor aandragen’, licht Dingemans toe. Met het project wordt de wetenschappelijke basis voor het beoordelen van chemische risico’s versterkt en next generation-risicobeoordeling mogelijk gemaakt, voor het beter beschermen van de gezondheid van mens en milieu.

Ruim 200 partners uit 27 landen

PARC is een Europees samenwerkingsverband met ruim 200 partners uit 27 landen. Vanuit Nederland zijn de ministeries van I&W, VWS en LNV aangehaakt. Dingemans: ‘Zij denken ook mee over de vragen die beantwoord moeten worden om als Nederland bij te dragen aan het behalen van de doelen van de Europese strategie.’ De regie van het Europese project wordt vanuit ons land gevoerd door het RIVM, met als partners VU, UU-IRAS, TNO, WUR, WFSR, Radboudumc, Universiteit Leiden en KWR. De deelname van KWR wordt ondersteund door de drinkwaterbedrijven. De looptijd van dit onderzoeks- en innovatieprogramma is zeven jaar.

De Nederlandse onderzoeksorganisaties in PARC voorgesteld.

De Nederlandse onderzoeksorganisaties in PARC voorgesteld.

Relevantie voor de watersector

Met de deelname van KWR worden relevante thema’s voor de (drink)waterkwaliteit bij het project ingebracht. De vraagstukken waarmee KWR zich met name gaat bezighouden zijn monitoring en blootstelling, risk assessment en datamanagement. Wat Dingemans erg enthousiast maakt over PARC, is dat alle mensen die over de risicobeoordeling van chemische stoffen moeten meedenken elkaar hierin kunnen tegenkomen. ‘We nemen daarbij ook de ruimte om buiten de gebaande paden te treden. Denk daarbij aan alternatieve verdienmodellen van chemische stoffen. Momenteel is het zo dat wanneer je meer van een chemische stof verkoopt, ook meer verdient. Maar je kunt ook gaan sturen op de functie van een stof, in plaats van op de hoeveelheid. Wanneer je bijvoorbeeld met minder verf meer oppervlakte kunt behandelen, stimuleren we fabrikanten om zo min mogelijk van de verfstof te verkopen. Dit kan een onderdeel zijn van safe-by-design: de aanmoediging om in de ontwikkeling van een stof of gebruik van een product de veiligheid mee te wegen. Hetzelfde geldt voor de circulaire economie. Ook hier willen we het woord ‘veiligheid’ aan vastplakken, we streven naar een veilige circulaire economie’.

Het zou geweldig zijn als we met het PARC-project allerlei innovaties kunnen stimuleren in de risicobeoordeling van chemische stoffen, zodat deze beter kunnen beoordeeld én veilig en duurzaam kunnen worden gebruikt, zonder schade aan mens en milieu.’

flag yellow low

This partnership has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under Grant Agreement No 101057014

delen