Expertise

Industriewater en Afvalwater

Onderzoek naar afvalwater, riolering en proceswater

KWR doet onderzoek naar de behandeling van afvalwater en hergebruik van water en daarin voorkomende stoffen en energie. Ook ontwikkelen we nieuwe concepten voor afvalwaterzuivering en riolering, en delen we kennis over de bereiding van proceswater. Centraal staan de gewenste waterkwaliteit en een duurzame procesvoering.

Hergebruik van water, stoffen en energie uit afvalwater

Zuivering van communaal en industrieel afvalwater is van belang om aan de lozingseisen te voldoen. Daarnaast beschouwen we afval(water) niet langer alleen als een te zuiveren en te verwerken afvalproduct, maar ook als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Dit past in de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie. Hergebruik van water is in sommige gebieden directe noodzaak, in andere gevallen biedt het voordelen zoals uitbreiding van de productiecapaciteit zonder dat extra (grond)water nodig is. Ook terugwinning en hergebruik van stoffen uit afvalwater en reststoffen die ontstaan bij drinkwaterbereiding, is vaak de moeite waard. Onze experts ontwikkelen waardeketens voor bijvoorbeeld fosfaat, stikstof en cellulose uit communaal afvalwater, kalkorrels en ijzerpellets die ontstaan bij de drinkwaterproductie, en metalen en zouten uit (industrieel proces)water. We onderzoeken ook het terugwinnen van energie: water bevat vaak zowel thermische als chemische energie. Chemische energie kan worden teruggewonnen uit afvalwater en slib via de anaerobe route. De thermische energie uit water kan worden gebruikt in bijvoorbeeld warmte/koudeopslag (WKO)-installaties. Ook de restwarmte in rioolwater (riothermie) en industriewater kan benut worden.

125140487

Video – 05:39
Jaarverslag Willy Verstraete

Nieuwe concepten voor riolering en afvalwaterzuivering

Omdat we afvalwater steeds meer zien als bron van energie, grondstoffen en water, ontwikkelen onze experts nieuwe afvalwaterzuiverings- en rioleringsconcepten. Optimalisatie van de riolering, door het slim en rationeel ontwerpen van het inzamelingssysteem, en vernieuwing en optimalisatie van rioolwaterzuiveringsprocessen leidt tot een effectievere zuivering tegen lage(re) kosten. We laten ons hierbij onder meer inspireren door de zelfreinigende netten voor drinkwaterdistributie. We doen laboratoriumproeven en pilots en zetten onze modelleringsexpertise en software in om de duurzaamheid en kosten te beoordelen.

Kennis delen over proceswaterbereiding

Via de Netwerkgroep Industrie bieden we een platform waar industriële partijen, zoals de (petro)chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie en energie- en utility-leveranciers, onderling contacten kunnen leggen en onderhouden, en kennis kunnen overdragen en delen. We organiseren bijeenkomsten en bieden workshops en cursussen aan op het gebied van bijvoorbeeld demiwater, koelwater, toepassing van membraanfiltratie voor industrieel water en UV-technologie voor industriële toepassingen. Bij specifieke vraagstukken brengen we gericht advies uit.

HOY79Z7FljM

 

delen