project

Zero liquid discharge for agriculture (fase 1)

Het doel van dit TKI-project is het ontwikkelen van een concept om zero liquid discharge (ZLD) te realiseren in de glastuinbouw. Met het oog op de in de toekomst strenger wordende lozingsnormen en milieueisen is het van belang een concept te ontwikkelen voor het hergebruiken en/of onschadelijk maken van reststromen in de glastuinbouw. Hierbij kunnen reststromen nog steeds ‘vloeibaar’ zijn, zodat ze kunnen worden hergebruikt of zonder probleem kunnen worden geloosd. Voor deze studie wordt het ZLD-principe breder getrokken en wordt zero pollution discharge nagestreefd.

Technologie

Het te ontwikkelen concept richt zich op het zuiveren van het spuiwater en het hergebruik van de reststromen die daarbij ontstaan. Het concept zal bestaan uit meerdere zuiveringstechnieken. Voor het selecteren van het juiste concept zijn de technieken onderverdeeld in de groepen voorzuivering en ontzouting. De voorzuivering heeft als doel het verwijderen van (I) gewasbeschermingsmiddelen (GBM), groeiremmers en ziektekiemen en (II) het beschermen van de ontzoutingstechnieken door het verwijderen van zwevende stof en organisch materiaal.
De doelen voor de ontzoutingsstap zijn (I) het behalen van een zo hoog mogelijke indikkinggraad voor een maximaal hergebruik van water, (II) een effectieve nitraatverwijdering uit spuiwater en (III) het verkrijgen van een uiteindelijke reststroom (concentraat) die hergebruikt kan worden als nutriëntenstroom. Hoge recovery’s (>96%) in membraaninstallaties zijn mogelijk door het combineren van ontharding met nanofiltratie of omgekeerde osmose

Oplossing

Doel is om een gezamenlijk doordacht integraal concept van ZLD voor de glastuinbouw te ontwikkelen, dat in potentie haalbaar en demonstreerbaar is (fase 1) en de uitvoering van een ‘proof-of-principle’ van dit concept (fase 2).

Er is een theoretisch ZLD-concept voor de gegeven situatie ontwikkeld, mede gebaseerd op een tweetal workshops van de samenwerkingspartners. Dit theoretisch concept zal worden ingezet als basis voor een ‘proof-of-principle’ onderzoek in 2014/2015. Volgens planning is fase 1 van het project in de eerste helft van 2014 afgerond.