project

Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten

Teelten onder glas hebben vanaf 2018 een verplichting om lozingswater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat te zuiveren (voor collectieven uiterlijk vanaf 2021). Daarnaast heeft de glastuinbouwsector met de overheid afgesproken naar een (nagenoeg) nul emissie voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 toe te werken. Beide is noodzakelijk om de waterkwaliteit in tuinbouwgebieden drastisch te verbeteren. Tuinbouwondernemers spannen zich in om hier aan zo efficiënt mogelijk invulling te geven om maatschappelijk draagvlak en license to operate te behouden, maar lopen tegen diverse kennisvragen aan. Deze hebben betrekking op (1) de effectiviteit van zuivering bij niet-reguliere spuistromen, en (2) knelpunten met ophoping van natrium en andere ongewenste stoffen bij langdurig recirculeren van de voedingsoplossing.

Het project heeft daarom tot doel:

  1. het ontwikkelen van concepten voor het optimaal beheren van waterstromen, en robuuste zuiverings- en feedbackprocedures voor het vergroten van de betrouwbaarheid van GBM-zuiveringstechnologie bij collectieven en tuinbouwbedrijven met afwijkende watersamenstelling;
  2. de ontwikkeling van forward osmose voor de tuinbouw om de efficiëntie van zuivering te vergroten (door terugbrengen van omvang van spui- en waterstromen), en om aanvullende gietwaterbronnen beschikbaar te maken via een duurzame ontzoutingsmethodiek;
  3. ontwikkelen van nieuwe kennis over de natriumopname en –gevoeligheid van kasteelten en innovatieve teeltstrategieën om deze te beïnvloeden;
  4. inzicht verkrijgen in de effecten van het gebruik van ontsmettingsproducten op de waterkwaliteit in recirculerende teelten.

KWR is vooral betrokken bij de eerste twee onderwerpen.

Beheer en behandeling waterstromen

Bij veel tuinders is wel inzicht in hun directe afvalwaterstroom (spui) maar van veel andere stromen zoals (WKK) condenswater, waswater van machines, water gemengd met huishoudelijk afvalwater, etc. is zowel de kwantiteit als kwaliteit niet goed bekend. Het effect van deze stromen op zuiveringstechnologieën wordt in kaart gebracht om de emissies naar het oppervlaktewater zo goed mogelijk te bestrijden.

Forward osmose voor de glastuinbouw

Onderzocht wordt of forward osmosis een geschikte technologie is voor het terugbrengen van de volumes van de spui en de te zuiveren waterstromen bij zowel collectieven als individuele bedrijven. Daarnaast wordt onderzocht of forward osmosis een kosteneffectieve ontzoutingstechnologie is waarmee de kwaliteit van alternatieve gietwaterbronnen (bv grond- of oppervlaktewater), kan worden verbeterd, waardoor natriumophoping en daardoor gewasschade in emissieloze teelten kan worden voorkomen.

Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten

Het project levert verschillende strategieën op waarmee emissies van zowel bestrijdingsmiddelen als nutriënten kunnen worden voorkomen of bestreden. Hiermee kan de glastuinbouw sector weer een stap zetten in de richting van emissieloos telen en worden waterbronnen en voedingsmiddelen beter benut.