project

Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit collectief ingezameld lozingswater van de glastuinbouw

Recent is het project ‘Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit collectief ingezameld lozingswater van de glastuinbouw’ van start gegaan. In dit project wordt een zuiveringsstrategie ontwikkeld voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit collectief ingezameld lozingswater van de glastuinbouw, gebaseerd op adsorptieve en biologische principes.

Gewasbeschermingsmiddelen verwijderen uit lozingswater

De komende tijd plegen ondernemers uit de tuinbouw forse investeringen, omdat zij tenminste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen dienen te verwijderen uit hun lozingswater. Met name voor collectieven wordt gezocht naar een duurzame, bestendige oplossing met minimaal onderhoud en lage exploitatiekosten.

Binnen de drinkwatersector wordt adsorptie al decennialang succesvol toegepast om micro­verontreinigingen, waaronder gewas­beschermings­middelen, uit voorbehandeld oppervlakte­water te halen, zodat drinkwater van onberispelijke kwaliteit kan worden geleverd. Biologische zuivering wordt al lang ingezet voor de zuivering van afvalwater. Kan deze kennis ook worden toegepast op het lozingswater vanuit de glastuinbouw?

Zijn processen uit de watertechnologie toepasbaar in de tuinbouw?

In dit project wordt een voor de glastuinbouw nieuw zuiveringsconcept onderzocht op verwijdering van gewas­beschermings­middelen, gebaseerd op twee processen: biologische zuivering en adsorptie. Het project beoogt nieuwe kennis op te leveren over adsorptie- en afbraakroutes voor gewas­beschermings­middelen onder verschillende praktijkscenario’s. Duidelijk moet worden welke bacteriën/consortia hierin betrokken zijn en wat hun ideale groeiomstandigheden zijn. Daarnaast wordt ook onderzocht wat de biologische stabiliteit van deze gemeenschap is over langere tijd en hoe deze gemeenschap omgaat met omgevingsfluctuaties.

Binnen dit project richten de onderzoekers zich op onderzoek naar de toepasbaarheid van fysisch/chemische en biologische processen uit de watertechnologie in de tuinbouw.

Verduurzaming van de sectoren

Naast directe economische- en veiligheidsvoordelen levert dit project ook een groener imago op, en verduurzaming van de sectoren als geheel.