project

Effluent reuse – MDR in de waterketen

In de studie ‘Effluent reuse – MDR in de waterketen’ is voor twee gebieden in Limburg verkend welke bijdrage een Modulaire Duurzame Rioolwaterzuivering (MDR) kan vervullen in het optimaliseren van de watercyclus van het gebied.

Technologie

De Modulaire Duurzame Rioolwaterzuivering is ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). WBL heeft aan het concept inmiddels de naam Verdygo gekoppeld. Een belangrijk kenmerk van Verdygo is de industriële modulaire bouw. Deze bouwwijze maakt het mogelijk een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) snel en eenvoudig aan te passen, uit te breiden, te vergroten of verkleinen (flexibiliteit). Gekeken is naar mogelijke afzet van effluent in
industrie en/of glastuinbouw en de inzet van effluent voor het handhaven van natuurwaarden. Hierbij is ook rekening gehouden met de mogelijkheden van ondergrondse opslag.

Uitdaging

Het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg wordt nu nog geloosd op het oppervlaktewater en vervolgens uit het gebied afgevoerd. In de toekomst wil WBL het effluent hoogwaardig lokaal gaan toepassen, om daarmee een bijdrage te leveren aan duurzaam waterbeheer en het sluiten van de watercyclus van gebieden.

Oplossing

In november 2013 is het rapport ‘Verkennende studie inpassing MDR-concept in de inrichting van de integrale waterketen‘ verschenen. De studie heeft een systematiek opgeleverd waarmee de kosten voor de lokale inzet van Verdygo-technologie kunnen worden berekend. Die systematiek bestaat uit een GIS-tool gekoppeld aan een rekenmodel. Voor twee gebieden zijn de kansen voor matching van watervraag en -aanbod volgens deze rekensystematiek doorgerekend. Dat heeft geresulteerd in een aantal kansrijke business cases voor levering van effluent aan de tuinbouw en de industrie.