project

Verkenning klimaatneutraliteit waterketen op tactisch en strategisch niveau

Vrijwel alle waterbedrijven hebben ambities en doelstellingen voor het bereiken van een klimaatneutrale waterketen. In eerste instantie richten die ambities zich op het drinkwaterdeel van de waterketen, maar in een aantal gevallen gaat dat verder en worden bijvoorbeeld ook huishoudens in de ambitie meegenomen. Reden daarvoor is het besef dat in huis het grootste energieverbruik in de waterketen plaatsvindt.

De waterbedrijven kunnen veel van elkaar leren door meer inzicht in de verschillende gehanteerde methodieken en verankering van CO2 –emissiereductie te verkrijgen. Binnen Bedrijfstakonderzoekverband willen we een eenduidige en gedragen rekenmethodiek vaststellen, die de bedrijven desgewenst kunnen overnemen wat het vergelijken van de resultaten ook vereenvoudigt. Dit leidt tot onderzoeksvragen op tactisch en strategisch niveau.

Doel van dit project is tweeërlei:

  • Vastleggen en vergelijken van de bestaande ambities voor het streven naar klimaatneutraliteit binnen de drinkwatersector als basis voor verder onderzoek (tactisch niveau).
  • Onderzoeken en vastleggen hoe waterbedrijven in 2030 een bijdrage kunnen leveren aan duurzame ketenoplossingen passend bij een specifieke lokale context met aandacht voor het governance-vraagstuk (strategisch niveau).

Inventarisatie, Scenario’s en Routekaart

De volgende activiteiten worden in het project voorzien:

  1. We inventariseren de huidige klimaatambities van de verschillende waterbedrijven en de concrete invulling daarvan (methoden, borging).
  2. We stellen een groslijst op van de maatregelen die de waterbedrijven op dit moment toepassen om aan hun ambitie klimaatneutraliteit te voldoen.
  3. We voeren een literatuurstudie ‘klimaatneutrale waterketen’ uit, waaronder ‘wrap up’ van bestaande resultaten Bedrijfstakonderzoekonderzoek en bestaande (toegepaste) technische concepten.
  4. We beschrijven mogelijke scenario’s voor de circulaire stad van morgen (toekomstvisie).
  5. We stellen een ‘Routekaart Waterketen 2030’ op met verschillende richtingen waarin waterbedrijven een bijdrage kunnen leveren aan duurzame ketenoplossingen en het handelingsperspectief voor het waterbedrijf voor de komende jaren.
  6. We stellen een overzicht op van verschillende technische concepten voor het bereiken van een klimaatneutrale waterketen en zetten die om in illustratief beeldend materiaal als onderdeel van de Routekaart.
  7. We organiseren workshops en rapporteren over de resultaten.

Technische concepten voor klimaatneutrale waterketen

Doelstelling is om aan het eind van het project verschillende technische concepten in illustratief beeldend materiaal beschikbaar te hebben voor het bereiken van een klimaatneutrale waterketen. Deze concepten zullen in een workshop worden gepresenteerd aan de waterbedrijven en worden vastgelegd in een beknopt en eenvoudig toegankelijk document/presentatie. Het resultaat van dit project kan door ieder waterbedrijf worden gebruikt als basis voor het ontwikkelen van een eigen toekomstvisie en missie.

Belangrijkste eerste opbrengst van het project is een overzicht per waterbedrijf van de klimaatambities, gehanteerde rekenmethodieken en methodieken voor de borging klimaatneutraliteit binnen de werkprocessen van de eigen organisatie, een groslijst van maatregelen om de CO2 footprint te verlagen.

Aan het eind van het project hebben we een ‘Routekaart Waterketen 2030’ (als aanvulling op de Routekaart Afvalwaterketen 2030 van de Unie van Waterschappen en de VNG) waarin richtingen zijn opgenomen hoe waterbedrijven in 2030 een bijdrage kunnen leveren aan duurzame ketenoplossingen passend bij een specifieke lokale context. Ook levert het project concreet verschillende technische concepten voor het bereiken van een klimaatneutrale waterketen met de verschillende rollen voor het waterbedrijf en andere actoren in illustratief beeldend materiaal.