project

Anammox

Anammox, een acroniem voor ANaerobe AMMonium OXidatie, is een microbieel proces van de stikstofkringloop. Dit proces vindt plaats in vele natuurlijke omgevingen. Er is enorme belangstelling voor de toepassing van het anammoxproces in de afvalwaterzuivering.

De implementatie ervan in de praktijk blijft vooralsnog beperkt tot deelstroombehandeling (bijv. warm rejectiewater na ontwatering van vergist slib). Het in dit TKI-project voorgestelde concept zou kunnen worden toegepast voor reguliere stikstofverwijdering via anammox bij afvalwaterzuivering, waaronder de mogelijke toepassing bij lagere temperaturen.

Doel

Doel is om het anammoxproces te testen voor de verwijdering van stikstof uit gemeentelijk en industrieel afvalwater voor reguliere toepassingen in een kleinschalige modulaire membraanbioreactor (MBR) gebruik makend van fijne zeven, online-monitoring en externe besturing.

In fase 1 heeft onderzoek plaats op de RWZI Simmern in Duitsland (tot voorjaar 2022).

In fase 2 wordt de pilot verplaatst naar een industriële onderzoekslocatie in Nederland (vanaf voorjaar 2022).

Technologie

Het is de bedoeling om met een kleinschalige, modulaire MBR-pilot  gemeentelijk en industrieel afvalwater te zuiveren door middel van het anammoxproces. De eerste stap is om zwevende vaste deeltjes in een reactor uit te vlokken om zodoende deeltjes en organische stof te binden, waarna een voldoende hoeveelheid zwevende deeltjes via een fijne zeef en oppervlaktefiltratie wordt verwijderd voordat het afvalwater de anammoxreactor binnenkomt.

Door het gebruik van een selectieve verwijderingsmethode op basis van grootte (fijnzeef) wordt de gewenste anammoxbacterie, die groeit in de vorm van korrels,  gescheiden van ongewenste micro-organismen uit het surplusslib . De afgescheiden anammoxkorrels worden teruggevoerd in de anammoxreactor. Het overtollige biologische spuislib met de ongewenste micro-organismen wordt afgevoerd naar de slibbehandelingsinstallatie.

Uitdaging

Het anammoxproces wordt nu al toegepast voor de zuivering van bijvoorbeeld rejectiewater in waterzuiveringsinstallaties, maar dit gebeurt op hogere temperaturen (ca. 30 °C). Toepassing van dit proces bij het zuiveren van regulier afvalwater bij lagere temperaturen (10-20°C) is een grote uitdaging. De gewenste biologische respons is meer dan 50% omzetting van ammonium in nitriet door middel van ammoniumoxiderende bacteriën (AOB) en vervolgens omzetting van het overige ammonium met het gevormde nitriet door middel van anammoxbacteriën. Echter, de annamoxbacteriën en de nitrietoxiderende bacteriën (NOB) wedijveren onderling om nitriet. De retentie van actieve anammoxbacteriën in een reactor is een uitdaging omdat ze bij lage temperaturen erg traag groeien.

Oplossing

De activiteiten omvatten het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van een MBR-proefinstallatie met een fijne zeef voor optimale retentie van anammoxbacteriën  ten behoeve van de stikstofverwijdering. Onlinesensoren en externe besturing moeten ervoor zorgen dat het ook mogelijk is om de verbeteringen van het proces te volgen en om een decentrale, kleinschalige en modulaire zuiveringsvoorziening extern te kunnen besturen. Het systeem wordt op twee locaties getest, geoptimaliseerd en beoordeeld:

a) op de proefproductielocatie in Duitsland (gemeentelijk afvalwater).
b) bij een installatie voor de zuivering van industrieel afvalwater in Nederland.

Dit TKI-project zal resulteren in een geteste kleinschalige, modulaire MBR-proefinstallatie voor anammox. Sensoren en externe besturing op basis van de meest geavanceerde technologieën worden geïnstalleerd om meer inzicht te krijgen in het anammoxproces en om dit proces te sturen. Naast de geoptimaliseerde proefinstallatie zal het TKI-project het volgende opleveren: een monitoringplan, een openbaar TKI-rapport en waarschijnlijk een aantal presentaties op (inter)nationale conferenties en publicaties. Het is tevens de bedoeling dat de uitkomsten van het project worden gepresenteerd tijdens een technische workshop.

Ontwikkelingen

Dit project heeft veel vertraging opgelopen door de coronacrisis voornamelijk door vertraging bij de bouw en het transport van de pilot vanuit China. Uiteindelijk is de pilot in het najaar van 2021 op locatie in Duitsland gearriveerd. Na eerste functionele testen en opstart van de installatie is het systeem sinds november 2021 operabel op locatie in Simmern. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2022 de pilot worden overgebracht naar de tweede onderzoekslocatie in Nederland.

Lay out Anammox MBR pilot plant ontwerp.