project

Berekening CO2-voetafdruk drinkwaterbedrijven

Drinkwaterbedrijven hebben op dit moment een duidelijk omschreven nutstaak: het produceren en leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Deels bestaan deze kosten uit het produceren en transporteren van drinkwater. Een groter deel wordt bepaald door het verwarmen van drinkwater binnen huishoudens en de zuivering na gebruik. Om in de energiebehoefte te voorzien, wordt nog steeds gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven slaan de handen ineen om het energieverbruik in de waterketen te verduurzamen. De meeste drinkwaterbedrijven hebben dan ook de ambitie om in het verlengde van hun nutstaak deze rol op zich te nemen.

In de eerste instantie zijn de inspanningen gericht op het drinkwaterdeel van de waterketen. Een aantal gevallen duidt op verdergaande ambities, bijvoorbeeld door ook de huishoudens in de verduurzaming te betrekken. De Praktijkcode Berekening CO2-voetafdruk drinkwaterbedrijven is een bruikbaar instrument om die ambities te monitoren.

Formaliseren berekening CO2-voetafdruk conform Praktijkcode 11 (PCD11)

De Praktijkcodes Drinkwater (PCD), als zodanig ingesteld in 2015, bestaan uit privaatrechtelijke richtlijnen die Nederlandse drinkwaterbedrijven helpen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het gaat erom het hoge kwaliteitsniveau te bewaken en waar mogelijk te verbeteren, efficiënt te werken en werkwijzen binnen de watersector op elkaar af te stemmen. De richtlijnen zijn niet bindend; ze zijn bedoeld als aanbevelingen. Praktijkcodes worden opgesteld in opdracht van het Platform Bedrijfsvoering, waarin vertegenwoordigers van alle Nederlandse drinkwaterbedrijven en het Vlaamse bedrijf Pidpa participeren. Dit Platform heeft het beheer van praktijkcodes gedelegeerd aan de Begeleidingsgroep Praktijkcodes, die de ‘eigenaarsrol’ vervult.

Als onderdeel van deze serie Praktijkcodes is een standaard methodiek ontwikkeld voor de berekening van de CO2-voetafdruk van drinkwaterbedrijven (PCD11), zodat deze wordt geformaliseerd en op een meer uniforme en consistente wijze kan worden toegepast.

Eerste oplevering in januari 2019

De eerste versie van de Praktijkcode waarmee drinkwaterbedrijven hun CO2-voetafdruk kunnen berekenen is opgeleverd in januari 2019. Omdat de code als aanbeveling moet worden opgevat, betekent dit voor drinkwaterbedrijven dat zij hieraan hun eigen invulling kunnen geven. Zo valt zelf te kiezen welke aspecten in de berekening wel of niet worden meegenomen. Ook biedt deze flexibiliteit de mogelijkheid om bepaalde onderwerpen gefaseerd in de berekening te introduceren, bijvoorbeeld omdat men daar nu nog niet aan toe is of omdat de instrumenten voor een nauwkeurige kwantificering nog ontbreken.

Gebruikerservaringen sturen de ontwikkeling

Op basis van gebruikerservaringen zal de Praktijkcode PCD11 zich in de loop van de tijd verder ontwikkelen. Ook ervaringen van de drinkwatersector bijvoorbeeld met Blauwe Netten – voor de duurzame inkoop van energie en chemicaliën – zullen worden meegenomen. In de toekomst zou dit tot meer eenduidige emissiefactoren voor bepaalde energiesoorten en chemicaliën kunnen leiden. Met periodieke evaluatierondes wordt de Praktijkcode up-to-date gehouden.

Podcast

In aflevering 12 van De Waterwetenschappers legt Tessa van den Brand uit wat het verschil is tussen circulariteit en duurzaamheid.