project

Bloembollenteelt Waterproof

De bollenteelt in Nederland is een intensief gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Het draagt daarmee bij aan de verminderde kwaliteit van oppervlakte- en grondwater, waardoor de doelen binnen het Kader Richtlijn Water (KRW) niet gehaald worden. Aanvullende maatregelen zijn nodig, in analogie met ontwikkelingen rond het activiteitenbesluit bij de glastuinbouw en de bollenteeltsector.  De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) wil zich daar actief voor inzetten.

Directe aanleiding voor dit project is dat verschillende bollenteeltbedrijven in Noord Holland willen investeren in vernieuwende en duurzame technieken, mede in het licht van mogelijke aanscherping van de wet- en regelgeving. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil als waterbeheerder emissiereductiemaatregelen bevorderen in samenwerking met partners en duurzame waterconcepten in de praktijk helpen realiseren. Andere deelnemende Waterschappen hebben vergelijkbare doelstellingen.

Technologie

In dit project wordt eerst een inventarisatie gedaan van de kwaliteit van erfafspoelwater van bollenbedrijven. Over een gemiddelde samenstelling van “Referentiewater” zal afgestemd worden met zowel telers, handhavers als bevoegd gezag. In het laboratorium zal getest worden welke technologie een gewenste mate van afbraak van gewasbeschermingsmiddelen (GBM’s) bereikt. Op bloembollenbedrijven zullen pilots van veelbelovende technologieën komen om onder verschillende praktijkomstandigheden de werking van de installatie te testen.

Uitdaging

In dit project krijgen we inzicht in de samenstelling van erfafspoelwater en de oplossingen om GBM’s af te breken in een gewenste mate. Gestart wordt met een inventarisatiefase waaruit de relevante waterstromen en betreffende samenstellingen naar voren komen. Op basis daarvan wordt een “Referentiewater” bepaald waarmee laboratoriumexperimenten worden uitgevoerd. Tenslotte wordt bij telers op locatie pilotonderzoek uitgevoerd.

Oplossing

  • Binnen het project vaststellen van een “Referentiewater” voor bloembollenbedrijven;
  • Aantonen welke technologie GBM’s in de bloembollensector in een gewenste mate kan afbreken;
  • Door middel van disseminatie van de resultaten (middels presentatie en rapportage), hebben telers inzicht in toepasbaarheid van technologie. Hierdoor zullen zij een investering doen die past bij de lokale situatie en zal de waterkwaliteit in de omgeving verbeteren.