project

Voorkómen van uitstroom microplastics via effluent naar oppervlaktewater

Expert(s):
ir. Frank Oesterholt, dr. Patrick Bäuerlein

 • Startdatum
  01 jan 2019
 • Einddatum
  31 dec 2020
 • Opdrachtgever
  Topsector Water en Maritiem
 • samenwerkingspartner(s)
  The Great Bubble Barrier, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, KWR, PWN Technologies

Microplastics zijn kleine, synthetische deeltjes die grote impact kunnen hebben als ze in groot oppervlaktewater stromen. Grotere delen plastic afval veroorzaken met name schade voor het rivier- en zeeleven, waar het bijvoorbeeld aangezien wordt voor voedsel door dieren of voor verstrikking van dieren zorgt. Naarmate plastic langer in het water ligt, breekt het onder invloed van zonlicht af in steeds kleiner wordende deeltjes die makkelijker in de voedselketen kunnen worden opgenomen. Deze kleine plastic deeltjes trekken organische microverontreinigingen in het oppervlaktewater en worden inmiddels ook in de voedselketen teruggevonden. Bubble Barriers, oftewel ‘bellenschermen’, kunnen mogelijk een preventieve oplossing bieden om de doorstroom van microplastics naar oppervlaktewater te voorkomen.

Technologie

De traditionele rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) verwijderen nitraat, fosfaat en zwevende deeltjes uit afvalwater. Over het vóórkomen van microplastics in het effluent van RWZI’s is op dit moment nog weinig bekend. Grotere delen plastic en andere materialen worden uit het water gezeefd, maar nog weinig oplossingen zijn beschikbaar om microplastics in de waterzuivering af te vangen en geen enkele oplossing maakt het mogelijk om microplastics over de gehele breedte en diepte van afvalwater tegen te houden en te verwijderen.

De toepassing van The Great Bubble Barrier is een effectieve manier om macroplastics uit stromende rivieren en kanalen te verwijderen. De Bubble Barrier buis heeft kleine gaatjes waar luchtdruk op wordt gezet waardoor er een muur van bellen ontstaat: een bellenscherm. Door de natuurlijke stroming en de diagonale ligging van het bellenscherm wordt plastic afval naar de oever geleid. Daar kan het plastic uit het oppervlaktewater gefilterd worden, zonder de scheepvaart of vissen te hinderen. Met een gelijke opstelling in Wervershoof zal nu worden onderzocht of het bellenscherm ook effect heeft op microplastics.

Tijdens dit project worden op verschillende momenten en plekken watermonsters genomen volgens het (aangepaste) meetprotocol dat in het TRAMP-project is ontwikkeld om de hoeveelheid plastic deeltjes per liter te bepalen. Het project TRAMP brengt aan de hand van drie deelonderzoeken in kaart in welke mate de Nederlandse binnenwateren zijn vervuild met extreem kleine plastic deeltjes. TRAMP werd gehonoreerd binnen het Open Technologieprogramma van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Voor dit project geldt dat rond 600 – 1000 L water wordt gefilterd en alle deeltjes groter dan ca. 10 µm en mogelijk ook kleiner worden opgevangen. De monsters worden dan opgewerkt zoals staat beschreven in het TRAMP-project en vervolgens gemeten met een FT-IR microscoop (Fourier Transformatie Infrarood). Deze metingen geven informatie over de hoeveelheid plastic deeltjes, het type plastic dat is gevonden en de grootte ervan.

Uitdaging

The Great Bubble Barrier (TGBB), drinkwaterbedrijf PWN, PWN Technologies (PWNT), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en KWR Watercycle Research Institute starten samen een onderzoeksproject om te meten in hoeverre microplastics vóórkomen in het effluent van een RWZI en in hoeverre een Bubble Barrier kan voorkómen dat microplastics geloosd worden met het effluent.

Oplossing

Voor dit onderzoeksproject hebben wij drie belangrijke pijlers:

 1. Het vaststellen van de fysische factoren van het tegenhouden van microplastics door middel van een bellenscherm ter bescherming van oppervlaktewater.
 2. De doorontwikkeling van de bestaande meetmethode voor microplastics naar plasticdeeltjes vanaf 10 µm zodat het vóórkomen nog beter kan worden gekwantificeerd. Zo ontstaat een dataset over vóórkomen en het karakter van microplastics in RWZI-effluent.
 3. Het vaststellen van de mate van effectiviteit van een bellenscherm op het afvangen van microplastics.