project

Community of Practice ReCirc Singapore

Het project heeft vooral de vorming van een Singaporees-Nederlandse werkgemeenschap (Community of Practice, CoP) voor de uitwisseling van kennis en zakelijke kansen op het gebied van een afvalvrije, circulaire economie in Singapore en Nederland tot doel.

De CoP moet een betrokken omgeving bieden voor de ontwikkeling van circulaire innovaties waarin stakeholders uit alle delen van de waardeketen elkaar kunnen vinden en met elkaar kunnen samenwerken. Stakeholders in Singapore en Nederland zijn in het algemeen het bedrijfsleven (productiebedrijven), overheden (toezichthouders), technische bedrijven, consultants, onderzoeksinstellingen, vertegenwoordigers van non-gouvernementele organisaties en potentiële eindgebruikers (van technologie en herwonnen producten). KWR zal de structuur voor de bijeenkomsten van de CoP aanreiken en de algehele leiding en het bestuur van de CoP verzorgen.

Samenwerkingsverband ReCirc Singapore

Ministeries en overheidsagentschappen in Singapore werken momenteel aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op de manier waarop de circulaire economie in Singapore het beste tot stand kan worden gebracht. Deze visie zal dienen als aanvulling op de ‘blauwdruk voor een duurzaam Singapore’ (Sustainable Singapore Blueprint). Singapore wil hierbij samenwerken met Nederland omdat ons land internationaal wordt gezien als een voorloper op dit gebied. In het ‘Recirc Singapore ’-programma van Partners for International Business (PIB) hebben Nederlandse overheidsagentschappen, kennisinstellingen en ondernemingen een uniek samenwerkingsverband gecreëerd om te werken aan circulaire oplossingen.

In het ReCirc-samenwerkingsverband moet de overgang van een lineaire naar een circulaire economie bevorderen, niet alleen in Singapore en Nederland maar wereldwijd. Het doel is om innovatief ondernemerschap en zakelijke kansen voor ondernemingen uit Singapore en Nederland te bevorderen, specifiek gericht op de terugwinning van componenten en stoffen uit afval en gebruikt water:

  • (Afval)water en slib
  • Voedsel-afvalsystemen
  • Bodem-as van vuilverbranding
  • Plastic afval
  • Integrale duurzame, afvalvrije oplossingen

Doel van het project

Dit project, een van de belangrijke activiteiten van het PIB, heeft tot doel een CoP op te zetten waarin partijen in het veld en relevante stakeholders kennis met elkaar uitwisselen en kennis koppelen aan uitdagingen in de praktijk om oplossingen en business-cases te ontwikkelen. Een gemeenschappelijke Singaporees-Nederlandse CoP voor kennisuitwisseling en de ontwikkeling van zakelijke kansen op het gebied van een afvalvrije, circulaire economie in Singapore en Nederland kan oplossingen aanreiken voor de problemen die in kaart zijn gebracht voor Nederlandse organisaties.

De CoP moet een betrokken omgeving zijn voor de ontwikkeling van circulaire innovaties waarin stakeholders uit alle delen van de waardeketen elkaar kunnen vinden en met elkaar kunnen samenwerken. Groot belang wordt in dit project gehecht aan de directe betrokkenheid van stakeholders bij de ontwikkeling van technologische en managementoplossingen voor de circulaire economie. De CoP zal die betrokkenheid bevorderen en zakelijke kansen genereren voor Nederlandse organisaties.

Belangrijkste resultaatgebieden

Voor het project zijn de volgende vier (4) belangrijke resultaatgebieden benoemd:

  1. Formulering en aanname van de taakstelling (Terms of Reference, ToR) van de CoP.
  2. Opstelling en uitvoering van het implementatieplan voor de CoP en aanwijzing van een geschikte partij die als verantwoordelijke voor de CoP de continuïteit ervan zal waarborgen.
  3. Betrekken van alle relevante stakeholders bij de ontwikkeling van het platform, door hen erover aan te spreken, ervoor uit te nodigen en er actief aan te laten deelnemen.
  4. Vorm geven aan de openbaarheid van het CoP door het platform open te stellen voor en actief aan te prijzen onder alle belangstellende relevante partijen, ook bij de lancering ervan.