onderwerp

Besparing, opwekking, opslag en hergebruik van energie

Watertechnologie voor duurzame energie

Vanuit hun maatschappelijke positie willen waterbedrijven, gemeenten, waterschappen en een toenemend aantal marktpartijen bijdragen aan verduurzaming van de energiebehoefte. Op het grensvlak tussen energie en water doet KWR onderzoek naar watertechnologieën, gericht op energiebesparing, opwekking van energie en energieopslag en -hergebruik met aandacht voor een efficiënte omgang met water. Een geïntegreerde aanpak van water én energie draagt bij aan de duurzaamheid en efficiëntie van de hele watercyclus.

Water en energie zijn gelinkt

In toenemende mate werken zowel de publieke als private sector aan het verduurzamen van de energiebehoefte. Daarin speelt water een grote rol. Water heeft bijvoorbeeld een grote warmtecapaciteit waardoor het mogelijk is thermische energie te winnen uit en op te slaan in water, bijvoorbeeld uit industriële processen. Anderzijds kosten zowel de productie en transport van drinkwater, de verwarming van drinkwater in huishoudens als de zuivering van afvalwater energie. Water en energie zijn daardoor onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mede door ontwikkelingen zoals klimaatverandering is de tijd rijp voor de watersector om bestaande watertechnologieën te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen, om daarmee bij te dragen aan de verduurzaming van de samenleving.

Energie besparen, opwekken, opslaan en hergebruiken

KWR ontwikkelt samen met partners nieuwe watertechnologieën en -strategieën voor een energiebewuste watercyclus. We voorzien in een kennisbehoefte van verschillende sectoren omtrent water en energie. Ons onderzoek maakt inzichtelijk hoe overal waar water wordt gebruikt of geproduceerd (ondergrond, waterbedrijf, huishoudens, industrie, landbouw, riolering, RWZI) energie kan worden bespaard, opgewekt, opgeslagen en hergebruikt.

Watertechnologie voor duurzame energie
• Warmte-koudeopslag (WKO) in de bodem, voor duurzame klimaatbeheersing in de gebouwde omgeving.
• Geothermie: aardwarmte als alternatief voor warmte uit gas in de glastuinbouw of stedelijke omgeving.
• Hoge temperatuuropslag (HTO): ondergrondse warmteopslag voor optimale benutting van warmtebronnen zoals restwarmte uit industriële processen.
• Koude en warmtewinning uit ruw water en drinkwater.
• Warmteterugwinning uit afvalwater (riothermie).
• Energie-efficiënte ontzoutingstechnologie zoals Pressure Retarded Osmosis (PRO) die gebruikmaakt van aanwezige gradiënten.

Energie besparen in de waterketen
• Energieoptimalisaties in drinkwaterproductie en -distributie.
• Energiebesparing bij huishoudelijk (warm)watergebruik.
• Optimalisatie van koelwaterconditionering naar de toekomst door vermindering van chemicaliën en energieverbruik.

Verkenning van nieuwe energievormen
• Kansen voor de drinkwatersector in een mogelijke toekomstige waterstofeconomie, waarbij waterstof als energiedrager uit water wordt geproduceerd.

Duurzame en efficiënte watercyclus

Waterbedrijven en waterschappen hebben kennis nodig om hun rol op het gebied van energie en water te kunnen bepalen. KWR voorziet in die kennis, en vertaalt deze naar instrumenten voor samenwerking met gebruikers en partners. De geïntegreerde aanpak van water én energie draagt bij aan de duurzaamheid en efficiëntie van de hele watercyclus.

+ Lees meer