project

Circulair Water 2050

Binnen de WiCE-onderzoeksrichting Efficiënt met Grondstoffen valt het project Circulair Water 2050 – Gevolgen en kansen van “volledig circulair in 2050” voor de waterketen waarin beoogt wordt om – uitgaande van het nationale programma Circulaire Economie met als doelstelling een volledig circulair Nederland in 2050 – een visie en route(n)kaart voor de watersector op te stellen. Hierbij gaat het om grondstoffenefficiëntie in de waterketen, inclusief grondstoffenwinning en -hergebruik. We genereren inzicht waar moet worden ingegrepen om (meer) circulair te worden en wat voor gevolgen dit heeft.

Grondstoffenefficiëntie in de waterketen, inclusief winning en hergebruik

Een circulaire economie draait om efficiënte omgang met grondstoffen, inclusief energie en water. Materialen verdienen een tweede leven door opwaardering tot hernieuwbare grondstoffen of door ze opnieuw te gebruiken. De watersector vertaalt dit streven door reductie van gangbare grondstoffen en alternatieven hiervoor te zoeken in gezamenlijk praktijkgericht onderzoek. Daarnaast wordt ingezet op terugwinning en hergebruik van grondstoffen in de waterketen, wat moet leiden tot terugdringing van emissie van stoffen naar het milieu.

Binnen de WiCE-onderzoeksrichting Efficiënt met Grondstoffen valt het project Circulair Water 2050 – Gevolgen en kansen van “volledig circulair in 2050” voor de waterketen. In dit project wordt beoogt om – uitgaande van het Rijksbrede programma Circulaire Economie met als doelstelling een volledig circulair Nederland in 2050 – een visie en route(n)kaart voor de watersector op te stellen. Hierbij gaat het om grondstoffenefficiëntie in de waterketen, inclusief grondstoffenwinning en -hergebruik. De meerwaarde van het programma zit naast de inhoudelijke component ook in het versterken van de samenwerking tussen de verschillende organisaties in de waterketen en daarbuiten.

Route(n)kaart met mogelijkheden en kansen

Binnen het project brengen we verschillende gevolgen en kansen in beeld van wat “volledig circulair in 2050” voor de watersector inhoudt. Door gebruik te maken van uiteenlopende scenario’s ontstaat een route(n)kaart met mogelijkheden en kansen voor grondstoffenefficiëntie, inclusief energie en water. Vanuit de huidige situatie helpt de kaart een circulaire waterketen binnen de gestelde termijn te realiseren.

Om tot onze doelstelling te komen wordt ingezet op uiteenlopende activiteiten:

  • we maken alle huidige in- en uitgaande stofstromen in de waterketen zichtbaar;
  • we concretiseren de stip op de horizon: wat betekent “volledig circulair in 2050” voor de waterketen?;
  • we scheppen duidelijkheid in de implicaties, kansen, belemmeringen en risico’s  op de korte en langere termijn om in 2050 tot een volledig circulaire waterketen te komen, en welke maatregelen en acties nodig zijn om op dat punt te komen.

Circulaire systeemintegratie

Het project Circulair Water 2050 genereert inzicht waar in de waterketen moet worden ingegrepen om (meer) circulair te worden en wat voor gevolgen en kansen dit heeft. Het resulteert in bekendheid met verschillende in- en uitgaande stofstromen in de watersector, maar ook de link met aanpalende sectoren zoals landbouw en industrie.

Kennis en kunde leveren de basis voor de organisatie van circulaire ketens door hergebruik van herwonnen grondstoffen of door het combineren daarvan. Ook reductie van grondstoffengebruik zal moeten worden onderbouwd en gekwantificeerd. Bovendien is bewustwording bij burgers nodig zodat zij het nut van een circulaire waterketen inzien en hier actief aan deelnemen. Wij zetten ons breed in voor een circulaire systeemintegratie.