project

Best practices energie en water dragen bij aan duurzame waterketen

De waterbedrijven hebben de intentie om hun CO2-voetafdruk te verlagen. In de eigen bedrijfsvoering wordt maar een beperkte hoeveelheid energie gebruikt en er is ook slechts op beperkte schaal winst te halen door de efficiëntie te verhogen. In de drinkwaterketen wordt de meeste energie gebruikt om tapwater te verwarmen, en ook de meeste energie verspild doordat dit warme water in het riool wegspoelt en de thermische energie verloren gaat. De waterbedrijven nemen een maatschappelijke verantwoordelijkheid door te onderzoeken hoe dit energiegebruik duurzamer kan worden.

De ambitie van waterbedrijven om in het verlengde van hun nutstaak (produceren en leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater) een rol op te pakken gericht op het terugdringen van het energieverbruik van huishoudens en het winnen van energie uit de waterinfrastructuur, verschilt per waterbedrijf. In dit project verzamelen we enerzijds informatie over inspirerende watergerelateerde projecten met een energiecomponent en geven we anderzijds inzicht in het procesverloop bij de realisatie van die projecten. Denk daarbij aan barrières, procesvalkuilen, faalfactoren, en kritieke succesfactoren. Ten slotte moet er aandacht zijn voor de rentabiliteit van de activiteiten (levert het op wat men er van had verwacht). Hiermee komen we tegemoet aan de interesse van de BTO themagroep Klimaatneutrale Waterketen in een overzicht van brede initiatieven op dit gebied over de hele breedte van de waterketen. Dit overzicht biedt mogelijk de basis voor een verdere verbreding van bestaande activiteiten omtrent water en energie.

Van best practices naar verbreding in de water- en of energieketen

De activiteiten worden als volgt samengevat:

  • Inventarisatie bestaande gegevens (verslagen en rapporten).
  • Interviews met themagroepleden/collega’s.
  • Beknopte vastlegging op schrift van best practices (overzicht initiatieven) en leerpunten.
  • Interviews met gemeenten, waterschappen en energiedistributiebedrijven.
  • Beknopte vastlegging op schrift van mogelijkheden voor waterbedrijven om te verbreden in de water- en/of energieketen.
  • Workshop met stakeholders.
  • Opstellen BTO-presentatie (informatie en verdieping).

Strategische positionering drinkwatersector in energie en water

Het resultaat van dit project zal alle waterbedrijven aanspreken in die zin dat het informatief is over wat collega waterbedrijven ondernemen op energiegebied tot verdiepend als het gaat om succes en falen en het proces bij de realisatie van projecten. De gebundelde informatie biedt de mogelijkheid aan bedrijven om te leren van elkaars ervaringen. Daarnaast zou deze informatie het uitgangspunt kunnen zijn voor een strategische positionering van de drinkwatersector op het gebied van energie en water. Daarbij speelt tevens de vraag of niet veel meer vanuit de klant moet worden geredeneerd en de kosten die de klant maakt met water in al zijn facetten. Om die reden voeren we een verkenning uit naar de kansen en mogelijkheden voor de waterbedrijven om hun speelveld in de water- en energieketen te verbreden.

BTO-workshop Samenwerkingskansen in de Keten

BTO-workshop Samenwerkingskansen in de Keten, waar vertegenwoordigers van drinkwaterbedrijven, waterschappen, netbeheerders, gemeentes en technologieleveranciers gezamenlijk op zoek gingen naar verbindingen tussen water en energie in Nederland.