project

Materiaal stofstromen & City Blueprint-raamwerk ReCirc Singapore

Het project zal een duidelijk overzicht opleveren voor Singapore, in vergelijking met Nederland, van de prestaties en knelpunten, de belangrijkste maatschappelijke, milieutechnische en financiële aspecten en de stofstromen met betrekking tot bijvoorbeeld voedselafval, plastic, de watercyclus en bodem-as van vuilverbranding. Hierdoor krijgen Nederlandse organisaties zicht op technologische en zakelijke kansen in Singapore op het gebied van behandeling en hergebruik.

Probleemanalyse

Ministeries en overheidsinstanties in Singapore ontwikkelen momenteel een gemeenschappelijke visie op de manier waarop de circulaire economie in Singapore het beste tot stand kan worden gebracht. Deze visie zal dienen als aanvulling op de ‘blauwdruk voor een duurzaam Singapore’ (Sustainable Singapore Blueprint). Singapore wil hierbij samenwerken met Nederland omdat ons land internationaal wordt gezien als een voorloper op dit gebied.

Bovendien zijn er duidelijk overeenkomsten tussen Singapore en Nederland. Beide landen hebben beperkte natuurlijke hulpbronnen en een klein landoppervlak, zijn dichtbebouwd en hebben een vergrijzende bevolking. Daardoor staan leefbaarheid en productiviteit onder druk. Inzicht in het beschikbare water en in afvalstromen vormt een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie.

Singapore heeft echter nog geen goed zicht op de prestaties van ‘integraal waterhulpbronnenmanagement’ (Integrated Water Resources Management, IWRM) en de stromen aan materie en afval (voedsel en plastic), ook in vergelijking met de situatie in Nederland. Met informatie daarover zal Singapore zijn uitdagingen met betrekking tot de circulaire economie en afvalbeheer beter kunnen oppakken.

Bovendien werpt dergelijke informatie licht op zakelijke kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. ReCirc Singapore is gericht op een aantal specifieke ‘pijlers’ van de circulaire economie. Het ontbreekt vooralsnog aan een analyse van de stofstromen in de economie; een dergelijke analyse zou mogelijke projecten in beeld kunnen brengen. Nederlandse overheidsinstanties, kennisinstellingen en bedrijven hebben een uniek samenwerkingsverband opgezet om circulaire oplossingen te ontwikkelen in het Partners for International Business (PIB)-programma Recirc Singapore.

Projectdoel

Het doel is om samen met partners in Singapore één integrale en duurzame afvalvrije oplossing te ontwikkelen. Het samenwerkingsverband ReCirc moet de overgang van een lineaire naar een circulaire economie bevorderen, niet alleen in Singapore en Nederland maar wereldwijd. Het doel is om innovatief ondernemerschap en zakelijke kansen voor ondernemingen uit Singapore en Nederland te bevorderen, specifiek gericht op de terugwinning van componenten en stoffen uit afval en gebruikt water:

  • (Afval)water en slib
  • Voedsel-afvalsystemen
  • Bodem-as van vuilverbranding
  • Plastic afval
  • Integrale duurzame, afvalvrije oplossingen.

Volledig geactualiseerde raamwerken ‘trends en problemen’ (Trends and Pressures Framework, TPF) en ‘stedelijke blauwdruk’ (City Blueprint Framework, CBF) zullen worden ontwikkeld om te voorzien in de benodigde relevante informatie. In het TPF-raamwerk worden de belangrijkste door een stad nauwelijks te beïnvloeden maatschappelijke, milieutechnische en financiële aspecten samengevat. Het CBF-raamwerk biedt een duidelijk overzicht van de IWRM-prestatie en de daarbij geconstateerde knelpunten in steden en regio’s. De CBF-indicatoren zijn gegroepeerd in zeven categorieën: waterkwaliteit, behandeling vaste afvalstoffen, elementaire waterdiensten, afvalwaterbehandeling, infrastructuur, klimaatbestendigheid, bestuur/toezicht.

Aan de hand van een overzicht van de stofstromen kunnen kansen worden benoemd op het gebied van de circulaire economie. De circulaire economie ontwikkelt zich in Nederland al op een veelbelovende manier. Dit biedt de mogelijkheid om in Singapore oplossingen te demonstreren en in te voeren. Aan de hand van zowel het TPF- als het CBF-raamwerk kunnen uitdagingen in kaart worden gebracht die in Singapore kunnen worden opgepakt door commerciële bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstituten uit Nederland.

Belangrijkste resultaatgebieden

Voor dit project zijn de volgende drie (3) belangrijkste resultaatgebieden benoemd:

  1. Een duidelijk overzicht van de prestaties en knelpunten, de belangrijkste maatschappelijke, milieutechnische en financiële aspecten, en stofstromen met betrekking tot voedselafval, plastic en de watercyclus in Singapore vergeleken met Nederland – op basis van:

– Onderzoek aan de hand van het raamwerk ‘trends en uitdagingen’ (Trends and Pressures Framework, TPF)

– Onderzoek aan de hand van het raamwerk ‘stedelijke blauwdruk’ (City Blueprint Framework, CBF).

  1. Zakelijke kansen en aanbevelingen voor Nederlandse organisaties, af te leiden uit het onderzoek.
  2. Publicatie en presentatie van een openbaar eindrapport met alle onderzoeksuitkomsten aan zowel Nederlandse als de Singaporese organisatie.