project

Evaluatie DPWE-programma

In dit project is het collectieve onderzoeksprogramma van de vier duinwaterbedrijven DPWE geëvalueerd. Hiertoe zijn 16 interviews en een workshop gehouden. De interviewresultaten scheppen tezamen het beeld van een programma dat soepel en effectief functioneert, maar het rapport signaleert ook een aantal aandachtspunten, op basis waarvan de auteurs aanbevelingen doen voor de verdere ontwikkeling van het programma.

Collectief onderzoeksprogramma van duinwaterbedrijven

Het DPWE-programma is het collectieve onderzoeksprogramma van de vier duinwaterbedrijven Dunea, PWN, Waternet en Evides. KWR coördineert het programma en voert samen met Het Waterlaboratorium (HWL) het onderzoek uit. Doel van deze evaluatie is om verbeterpunten te signaleren en daarmee bouwstenen aan te reiken voor de inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van het programma.

Interviews en workshop

Voor deze evaluatie zijn 16 gestructureerde interviews gehouden met leden van de stuurgroep, begeleidingsgroepen en projectgroepen. Ter verdieping van de analyse is op 20 maart 2017 een workshop gehouden met leden van de stuurgroep, begeleidingsgroepen en projectgroepen in Amsterdam. Tijdens de workshop zijn de resultaten van de interviews besproken en zijn de implicaties van twee invloedrijke trends (klimaatverandering en de circulaire economie) die uit de interviews naar voren kwamen voor het DPWE-programma verkend.

Aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van het programma

De interviewresultaten scheppen tezamen het beeld van een programma dat soepel en effectief functioneert. Het adequate agenderingsproces, het toegepaste karakter en de relatief intensieve contacten tussen onderzoekers en waterprofessionals zorgen ervoor dat het programma een wezenlijke bijdrage levert aan de geformuleerde DPWE-ambities. Het rapport signaleert echter ook een aantal aandachtspunten, op basis waarvan de auteurs aanbevelingen doen voor de verdere ontwikkeling van het programma.