project

Meervoudige waardecreatie

In dit project onderzoeken we de governance van de circulaire waterketen in vier proeftuinen. Een kennis-actiemethode verschaft inzicht in de rolverdeling tussen actoren, de optimale schaal en de verdeling van waarde (kosten-baten). Toepassing ervan maakt vergelijking van resultaten tussen verschillende proeftuinen mogelijk. Zo kunnen drinkwaterbedrijven strategieën ontwikkelen langs de lijn van de circulaire economie. In kenniswerkplaatsen wordt het geleerde toegepast in de praktijk en zijn normatieve discussies mogelijk over governance.

Passende governance voor de stedelijke watercyclus

Op weg naar een circulaire economie dienen zich nieuwe technieken aan om de stedelijke watercyclus slimmer in te richten en te verbinden met grondstoffen- en energiekringlopen. Willen de initiatieven slagen, dan moet meestal niet alleen de technologie worden aangepast, maar zijn er ook veranderingen in het governancesysteem nodig.

In dit onderzoek richten we ons, in lijn de thematiek van ‘Waarde in de Keten’, op drie aspecten van governance: actoren en hun rollen, schaalniveau, en waardecreatie en waardeverdeling. Met kennis over de governance-aspecten van een circulaire waterketen kunnen waterorganisaties hun eigen rol bepalen en een strategisch handelingsperspectief ontwikkelen.

Vier proeftuinen

In dit project onderzoeken we het governance systeem van de circulaire waterketen in vier proeftuinen:

Het bestuderen van dezelfde thema’s in verschillende proeftuinen maakt vergelijking van resultaten mogelijk. Hiermee kunnen drinkwaterbedrijven strategieën ontwikkelen langs de lijn van de circulaire economie. Naast de genoemde vier proeftuinen, kunnen de werkzaamheden worden uitgebreid naar andere regio’s waar waterbedrijven betrokken zijn bij circulaire initiatieven.

Behalve kennisontwikkeling is het expliciete doel van het project om kennis in de praktijk toe te passen. Daarvoor zijn kenniswerkplaatsen ingericht waar de verschillende stakeholders hun kennis delen. Ook voeden strategen, beleidsmedewerkers en bestuurders van waterbedrijven en waterschappen zich hier met wat in de proeftuinen is geleerd. Werkzame mechanismen uit de proeftuinen zijn toepasbaar in bestaande organisaties. Beschrijvende kennis die uit de proeftuinen voortvloeit, vormt de basis voor een normatieve discussie over governance. Eventuele nieuwe vragen die hierbij ontstaan, kunnen in de proeftuinen worden onderzocht.

Inzicht in de governancecontext

De onderzoeksresultaten van dit project geven inzicht in de governance-context en transitie naar een circulaire waterketen. In eerste instantie zijn de uitkomsten bedoeld voor strategisch adviseurs, bestuurders en beslissers zodat zij met hun beslissingen beter kunnen meebewegen met de dynamische ontwikkelingen van de circulaire economie. Omdat eindgebruikers in het kennis-actiesysteem participeren vindt co-productie en rechtstreekse overdracht van de opbrengsten plaats.