project

Implementatie Meervoudige Waardecreatie

In het project Implementatie Meervoudige Waardecreatie ontwikkelen en implementeren we een raamwerk, afwegingskader en procesmethode om meervoudige waarden in kaart te brengen, af te wegen, gericht op duurzame investeringen in de watersector.

Meervoudige functies en waarden

De laatste jaren heeft de watersector een toenemende aandacht voor meervoudige waardecreatie: het realiseren van meerdere doelen met één middel. Deze aandacht komt voort uit het toenemende belang van circulariteit en duurzaamheid. Daarnaast neemt ook de druk op de ruimte toe, vooral in de gebouwde omgeving. Dit betekent dat we functies moeten combineren en compacter moeten ontwerpen. Meervoudige waardecreatie kan daarbij helpen.

Circulaire watersystemen

In de afgelopen jaren is binnen BTO/WiCE met een serie proeftuinen onderzoek gedaan naar meervoudige waardecreatie. Binnen Koppelkansen (Amsterdam), SUPERLocal (Kerkrade) en Brainport Smart District (Helmond) is geëxperimenteerd met ontwerpmethodieken om circulaire watersystemen te ontwikkelen. In elk van deze proeftuinen bestaat de wens om meervoudigheid te realiseren. Het ontbreekt echter aan een raamwerk om deze waarden in vast te leggen, een kader om deze waarden tegen elkaar af te wegen en een methodiek om het daaraan gerelateerde proces vorm te geven.

Duurzame wijkontwikkeling

In dit onderzoek willen we aan de hand van de activiteiten en ervaringen in de proeftuinen een raamwerk, afwegingskader en procesmethodiek ontwikkelen voor meervoudige waardecreatie. Hiermee ondersteunen we het werk in de huidige proeftuinen en ontwikkelen we instrumenten voor het bevorderen van toekomstige duurzame wijkontwikkeling.