Nieuws

Samenwerking in kennis- en onderzoeksprogramma Lumbricus beklonken

Op 13 december is de samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een consortium van waterschappen, kennisinstellingen en bedrijven in kennisprogramma Lumbricus beklonken. In sociëteit Nieuwspoort (Den Haag) zegde minister Schultz een bijdrage van het ministerie ter hoogte van twee miljoen euro toe en overhandigde op symbolische wijze de samenwerkingsovereenkomst aan de samenwerkende partners. De totale omvang van het programma bedraagt acht miljoen euro voor vijf jaar.

Groot consortium

Kennis- en onderzoeksprogramma Lumbricus is een initiatief van de waterschappen Aa en Maas en Vechtstromen, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), kennisinstellingen en midden- en kleinbedrijf (mkb). Een twintigtal partners werkt intensief samen aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem op de hoge zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland. Door de klimaatverandering doen zich daar steeds vaker typische problemen zoals droogte(schade), afvoerpieken en bodemverdichting voor, met flinke (economische) schade als gevolg.

KWR in Lumbricus

In Lumbricus werkt KWR onder meer aan de ontwikkeling en toepassing van de Waterwijzers Landbouw en Natuur, die erop gericht zijn om de effecten van klimaatverandering en aanpassingen in het waterbeheer op landbouwopbrengsten en natuurdoelen in beeld te brengen. Daarnaast brengen we, samen met agrariërs, technologische oplossingen voor een klimaatrobuust en adaptief waterbeheer, zoals klimaatadaptieve drainage (KAD) en sub-irrigatie, in de praktijk. Deze maatregelen zijn erop gericht om de beschikbare bronnen van water efficiënter te benutten en zo bij te dragen aan de zelfvoorzienendheid van de hoge zandgronden. Lumbricus wordt aangestuurd door een kernteam, waarin KWR de deelnemende kennisinstellingen en mkb vertegenwoordigt. Lumbricus sluit nauw aan bij het nieuwe onderzoeksprogramma van de drinkwatersector ‘Water in de Circulaire Economie’ (BTO-WiCE).

 

 

delen