drs. Mark Jalink

drs. Mark Jalink

  • Onderzoeker
  • 030-6069586
  • Mark.Jalink@kwrwater.nl
  • 06-27403633

Mark Jalink studeerde in 1988 af als bioloog aan de Universiteit van Groningen en werkt sindsdien als ecoloog bij KWR. Mark is gespecialiseerd in de relatie tussen vegetatie, waterhuishouding, bodem- en waterkwaliteit en de monitoring daarvan in natuurgebieden in heel Nederland. Deze kennis bouwde hij op en paste hij toe in een breed scala aan onderzoek en advieswerk voor waterbedrijven, natuurbeheerders, het ministerie van EZ (voorheen LNV), provincies en waterschappen. Hij voerde tientallen ecohydrologische systeemanalyses uit, onder andere ten behoeve van natuurherstelplannen, onderzoek naar de invloed van waterwinning op natuurgebieden en Natura 2000. Daarbij richt hij zich niet alleen op de biotiek, maar voert ook veel onderzoek uit aan hydrologische en geohydrochemische processen. Mark is (co)auteur van de boekenserie ‘Indicatorsoorten’ waarin de indicatiewaarden van plantensoorten en vegetatietypen voor waterstandsregime, zuurgraad en voedselrijkdom zijn beschreven. Hij stelde samen met collega Runhaar de ecologische vereisten van vegetatietypen op voor het Waternood-instrumentarium en voor Natura 2000. Mark stelde overzichten en kenmerken van ecohydrologische systeemtypen op, o.a. voor OBN en van Noord-Brabant. Van 2008 t/m 2011 werkte Mark in detachering bij Staatsbosbeheer aan Natura 2000 beheerplannen en PAS-gebiedsanalyses, daarna ook nog voor de provincies Gelderland en Overijssel. Mark is lid van het OBN-deskundigenteam Beekdalen.