onderwerp

Kennis, technieken en beheermaatregelen voor voldoende en schoon zoet water

Duurzaam gebruik van zoetwaterbronnen

Toegang tot voldoende en schoon zoet water is geen vanzelfsprekendheid. In toenemende mate en overal ter wereld staat de watersector voor de uitdaging om zoetwaterbronnen duurzaam te benutten. KWR ontwikkelt kennis, technieken en beheermaatregelen om zo optimaal mogelijk te voorzien in de eisen die aan voldoende en schone zoetwaterbronnen worden gesteld. We zijn een vakkundige partner voor de watersector om ook in de toekomst op zoet water voor mensen, landbouw, industrie en natuur te kunnen rekenen.

Zoetwaterbronnen onder druk

Wereldwijd staat de beschikbaarheid van voldoende en schoon zoet water onder druk. Grondwater wordt schaarser als gevolg van klimaatverandering en daarmee samenhangende veranderende patronen in neerslag en verdamping, en ook door intensivering van landgebruik. Verzilting bedreigt de beschikbaarheid van zoet grondwater en oppervlaktewater in kustgebieden. De kwaliteit van grondwater wordt belast door talrijke boven- en ondergrondse menselijke activiteiten. En overlast door verstoppingen in pompputten, infiltratieputten en infiltratiebekkens zorgt voor hoog oplopende onderhoudskosten en problemen in de waterproductie. Al deze bedreigingen vragen om duurzaam gebruik van zoetwaterbronnen. Een dringende kwestie waarvoor waterbedrijven en waterbeheerders de meest aangewezen partijen zijn om op in te springen, maar waarbij ook veel onzekerheid bestaat hoe dit het beste te doen.

139682654

Video – 01:58
Subsurface Water Solutions

Voldoen aan de eisen

De kennis, technieken en beheermaatregelen die KWR ontwikkelt zijn bedoeld om optimaal tegemoet te komen aan de eisen waar voldoende en schoon zoet water aan moeten voldoen. Voor duurzaam gebruik van zoetwaterbronnen bieden we de volgende mogelijkheden.

Grondwaterkwantiteit

 • Opzetten van grondwatermeetnetten aan de hand beheer en analyse van grondwaterstanden en tijdreeksen.
 • Meten en modelleren van de verdamping door bodem en plantengroei in natuurlijke vegetaties en landbouw, met vertaling naar de grondwateraanvulling (bv. rainwater harvesting, historische analyse waterhuishouding).
 • Onderzoek naar strategieën ter voorkoming en betere behandeling van verstopping (bv. ‘early warning’, microbiologie, aanpassingen in putconstructie en putschakeling).

Grondwaterkwaliteit

 • Monitoring, diagnose en lokalisatie van bronnen van verontreinigingen van (grond)water als gevolg van landbouwactiviteiten, industriële puntlozingen en stedelijke vervuiling.
 • Onderzoek naar risico’s van ondergrondse warmteproductie en warmte-koudeopslag voor grondwater.
 • Gedrag van natuurlijke verontreinigingen in de ondergrond (bv. arseen, geneesmiddelen) in kaart brengen en vertalen naar de praktijk.

Duurzame watersystemen voor natuur, landschap en landbouw

 • Proceskennis over interacties tussen bodem, water en plant, en voorspellingsmodellen van vegetatieontwikkeling (bv. realisatie milieudoelstellingen, identificatie toekomstige hotspots van biodiversiteit).
 • Ontwikkeling van robuuste watersystemen voor natuur, landbouw en drinkwater door waterberging, waterhergebruik en optimale afstemming van landschapsfuncties.
 • Optimale zoetwatervoorziening door gebruik te maken van de ondergrond.
 • Methoden voor ondergrondse opslag van zoet water in brak en zout grondwater voor gebruik in glastuinbouw en industrie tijdens droogte.
 • Ontwikkeling van pompputten die verzilting tegengaan, gebruik van brak grondwater als bron voor drink- en industriewater, en ondergrondse infiltratie van zoute reststromen.
 • Mogelijkheden voor hergebruik van restwater van industrie en uit de stad door tijdelijk opslag en aanvullende zuivering in de ondergrond. Restwater komt zo beschikbaar voor glastuinbouw en akkerbouw.

Integrale visie op duurzaam gebruik

Met een integrale visie op duurzame zoetwatervoorziening draagt KWR bij aan het zeker stellen van zoet water voor mensen, landbouw, industrie en natuur. Om ook in de toekomst op zoet water te kunnen rekenen, is KWR een vakkundige partner. Onze kennis en expertise zijn breed inzetbaar: van kwantificering van de balans tussen vraag en aanbod tot optimalisatie van duurzaam waterbeheer door middel van planning, techniek of monitoring.

39879913

Video – 04:06
Waterware – Menyanthes

 

 

+ Lees meer