onderwerp

Kennis, technieken en beheermaatregelen voor voldoende en schoon zoet water

Duurzaam gebruik van zoetwaterbronnen

Toegang tot voldoende en schoon zoet water is geen vanzelfsprekendheid. In toenemende mate en overal ter wereld staat de watersector voor de uitdaging om zoetwaterbronnen duurzaam te benutten. KWR ontwikkelt kennis, technieken en beheermaatregelen om zo optimaal mogelijk te voorzien in de eisen die aan voldoende en schone zoetwaterbronnen worden gesteld. We zijn een vakkundige partner voor de watersector om ook in de toekomst op zoet water voor drinkwater, landbouw, industrie en natuur te kunnen rekenen.

Zoetwaterbronnen onder druk

Wereldwijd staat de beschikbaarheid van voldoende en schoon zoet water onder druk. Er is duurzaam gebruik van zoetwaterbronnen nodig om de veelzijdige uitdagingen voor de watersector tegemoet te treden. Verandering van patronen in neerslag en verdamping door intensivering van de landbouw en klimaatverandering zorgen voor verminderde aanvulling van grondwater. Verzilting bedreigt de beschikbaarheid van zoet grondwater en oppervlaktewater in kustgebieden. En de kwaliteit van grondwater wordt bedreigd door boven- en ondergrondse menselijke activiteiten. De problematiek rond duurzaam gebruik van zoetwaterbronnen stelt waterbedrijven en waterbeheerders voor veel vragen.

139682654

Video – 01:58
Subsurface Water Solutions

Onderzoek naar duurzaamheid van zoetwaterbronnen

KWR ontwikkelt kennis, technieken en beheermaatregelen om zo optimaal mogelijk te voorzien in de eisen die aan voldoende en schoon zoet water worden gesteld.

Grondwaterkwantiteit

  • Opzetten van grondwatermeetnetten, door ontwikkeling van computerprogramma’s voor beheer en analyse van grondwaterstanden en uitvoering van tijdreeksanalyse.
  • Meten en modelleren van evapotranspiratie – de som van verdamping door bodem en plantengroei – in natuurlijke vegetaties en landbouw met vertaling naar de grondwateraanvulling op de hoge zandgronden.

Grondwaterkwaliteit

  • Monitoring, diagnose en lokalisatie van bronnen van verontreinigingen van (grond)water als gevolg van landbouwactiviteiten, industriële puntlozingen en stedelijke vervuiling.
  • Onderzoek naar de risico’s voor het grondwater van gebruik van de ondergrond voor warmteproductie en warmte-koudeopslag.
  • Onderzoek naar gedrag in de ondergrond van natuurlijke verontreinigingen, zoals arseen, en nieuwe stoffen als geneesmiddelen. Toepassing van deze kennis voor kwaliteitsvoorspellingen in (drink)waterputten en verdere ontwikkeling van concepten zoals duin- en oeverinfiltratie om verontreinigingen te verwijderen.

Duurzame watersystemen voor natuur, landschap en landbouw

  • Ontwikkeling van proceskennis van interacties tussen bodem, water en plant, en voorspellingsmodellen van vegetatieontwikkeling. Dit helpt onder meer in de realisatie van milieudoelstellingen en identificatie van toekomstige biodiversiteitshotspots.
  • Ontwikkeling van robuuste watersystemen voor natuur, landbouw en drinkwater door waterberging, waterhergebruik en optimale afstemming van landschapsfuncties.

Optimale zoetwatervoorziening door gebruik van de ondergrond

  • Ontwikkeling van methoden voor ondergrondse opslag van zoet water in brak en zout grondwater, zodat dit zoete water in droge maanden beschikbaar is voor glastuinbouw en industrie.
  • Ontwikkeling van pompputten die verzilting tegengaan, gebruik van brak grondwater als bron voor drink- en industriewater, en ondergrondse infiltratie van zoute reststromen.
  • Onderzoek naar mogelijkheden voor hergebruik van restwater van industrie en uit de stad door tijdelijk opslag en aanvullende zuivering in de ondergrond. Restwater komt zo beschikbaar voor glastuinbouw en akkerbouw.

Zeker stellen van zoetwatervoorziening

Het onderzoek van KWR draagt bij aan het zeker stellen van een duurzame zoetwatervoorziening voor drinkwater, landbouw, industrie en natuur. Onze integrale visie creëert synergie voor optimaal water(her)gebruik, signaleert bedreigingen en faciliteert duurzame co-existentie met parallelle ontwikkelingen, zoals de groei van bodemenergie. Van kwantificering van de balans tussen vraag en aanbod tot optimalisatie van duurzaam watermanagement door middel van planning, techniek of monitoring: KWR is een vakkundige partner om ook in de toekomst op zoet water te kunnen rekenen.

39879913

Video – 04:06
Waterware – Menyanthes

 

 

+ Lees meer