project

Real-time sensormetingen voor een beter waterkwaliteitsbeeld

De huidige, hydraulische modellen worden weinig toegepast op waterkwaliteitsvraagstukken in het distributienet en zijn hier ook slechts in beperkte mate voor toegerust. Niettemin zijn er wel belangrijke vragen op dit gebied: hoe hard is het water bij de klant, welk dekkingsgebied wordt getroffen bij een (fecale) contaminatie, hoe presteren (zelfreinigende) netten op deeltjesvervuiling of biofilmvorming? Met technologische ontwikkelingen op sensorgebied gaat een (bijna) real-time inzicht in belangrijke waterkwaliteitsparameters tot de mogelijkheden behoren.

Dit project onderzoekt een aanpak  om met de geautomatiseerde verwerking van real-time sensorengegevens een completer beeld van de waterkwaliteit in het distributienet mogelijk te maken. Het doel is de herkomst (in geval van meerdere pompstations) te identificeren en de systematiek van het mengen en/of pendelen in het distributienet te bepalen, evenals de verblijftijden in een dergelijk gebied.

Methodiek voor het bepalen van mengverhoudingen

Om mengverhoudingen en de waterherkomst modelmatig te bepalen met continue EGV-metingen, werkt dit onderzoek een dataverwerkingsmethodiek uit en past deze toe op een casus. De aanpak is geschikt voor eventuele uitbreiding naar andere (surrogaat)parameters voor de microbiologische activiteit of waterkleur of –geur. Spiketests maken verblijftijden inzichtelijk.

Toetsing met gemeten conductiviteit

Om de methodiek te toetsen, worden één werkelijk en twee virtuele  distributiegebieden ingericht en metingen verzameld. Samen met de waterbedrijven inventariseren onderzoekers welke kennis van het onderliggende systeem (d.w.z. leidingnet en sensoren) nodig is om de bepalingen mogelijk te maken. Na uitwerking van de methodiek, onderzoekt het project in hoeverre de waterherkomst, mengverhoudingen en verblijftijden zijn te bepalen met EGV-metingen. De verblijftijden zijn te bepalen door met onschadelijke tracerstoffen te doseren en zodoende een meetbare EGV-puls te genereren. Hoewel een real-time inzicht in verblijftijden niet haalbaar is, vormt dit extra informatie om de leidingnetmodellen te valideren.

Verbeteren van leidingnetmodellen

Een belangrijk element van het onderzoek is door praktijkmetingen de betrouwbaarheid van het leidingnetmodel te vergroten door afsluiters, verbruik en leidingtopologie te controleren en waar nodig aan te passen. Voor een goede modelmatige bepaling van de waterkwaliteitsparameters is een betrouwbaar model immers essentieel.

256082407

Video – 01:29
Water company joint research: Analysis of sensor data