project

Deeltjessamenstelling en biologische stabiliteit

Zuiveringsprocessen hebben verschillende invloeden op de biologische stabiliteit van water. In Nederland en Vlaanderen wordt de biologische stabiliteit in de drinkwaterzuivering zoveel mogelijk verbeterd. Uit uitgebreid onderzoek naar biologische stabiliteit is gebleken dat zowel deeltjes als opgeloste organische stoffen de biologische stabiliteit van het drinkwater beïnvloeden.

Meer begrip verkrijgen over rol van deeltjes in relatie tot biologische stabiliteit

De centrale vraag is in hoeverre deeltjes en opgeloste stoffen moeten worden verwijderd om biologische stabiel water te verkrijgen.

  1. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is meer begrip nodig van de samenstelling van deeltjes en opgeloste stoffen. Welke voedingsstoffen zijn gebonden aan deeltjes en hoe zijn deze te bepalen (welke meetmethoden/analyses)? Er wordt onder andere gedacht aan deeltjesgebonden extra cellulaire polymere substanties (EPS), polysachariden, ijzer, koolstof en fosfaat. Een aanvullende vraag is welke (van deze) voedingsstoffen een belangrijke rol vormen in problemen met de biologische stabiliteit?
  2. Met meer inzicht in de samenstelling van deeltjes en opgeloste stoffen is het van belang om te begrijpen hoe ze het meest efficiënt kunnen worden verwijderd. Dit zal onder meer afhangen van de grootte. Er wordt uitgegaan van colloïden en gesuspendeerde deeltjes. Bij grondwaterbedrijven speelt snelfiltratie een belangrijke rol en is de vraag hoe vergaand deze deeltjes verwijderd moeten worden om bovengenoemde problemen in het distributienet te voorkomen. Bij oppervlaktewaterbedrijven worden ook andere technieken toegepast, zoals het onderzoek bij Evides naar eindstandige ultrafiltratie (en capillaire nanofiltratie) voor vergaande verwijdering van deeltjes en opgeloste stoffen voor de verbetering van de biologische stabiliteit in het distributienet.

Doel is verdiepende kennis te krijgen over de samenstelling en verwijdering van deeltjes en opgeloste stoffen af pompstation waardoor problemen in het distributienet beter kunnen worden beheerst. De focus hiervan ligt op de relatie met de biologische stabiliteit, specifiek door het verwijderen van deze deeltjes met snelfiltratie of membranen. Dit zijn onderwerpen die tijdens de workshop worden besproken, die de eerste activiteit vormt in de onderzoek (zie activiteiten).

Kennis en ervaring delen op workshop om onderzoeksvragen te formuleren

Kennis uit voorgaand onderzoek en ervaring uit de bedrijfstak over biologische stabiliteit in relatie tot drinkwaterzuivering, onder andere gericht op deeltjes (inclusief meetmethoden) worden gebundeld en gepresenteerd tijdens een workshop.

Met de projectbegeleidingsgroep wordt op basis van de verkregen informatie na de workshop een beslissing gemaakt over het vervolg, met name de keuze van één specifiek onderwerp dat het meeste draagvlak heeft bij de betrokken partijen, zowel bij grondwater- als oppervlaktewaterzuiveringsbedrijven.

Juiste inrichting zuivering voor het beheersen van biologische stabiliteit

Het onderzoekproject zal in eerste instantie kennis opleveren over de samenstelling van deeltjes relevant voor problemen met de biologische stabiliteit. Met deze kennis kan de werking van relevante zuiveringsprocessen (bijvoorbeeld snelfiltratie en ultrafiltratie) beter worden begrepen en eventueel beter worden ingericht. Deze opgebouwde kennis is van belang voor de juiste afweging en inrichting van geschikte zuiveringsprocessen voor het beheersen van problemen in het distributienet in relatie tot de biologische stabiliteit.